Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2012fp Kystsoneplanlegging


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012fp Kystsoneplanlegging
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:

Dette forprosjektet bygger på resultatene, kontaktnettverket og erfaringene fra prosjektene «AkvaVis for forvaltningen» og MOLO. De fleste aktørene i dette forprosjektet har tidligere jobbet sammen i prosjektet «AkvaVis for forvaltningen». Der viste det seg svært nyttig å lage samlinger der både brukere og forskere var til stede, og at det var viktig at innledningene til diskusjonene var så konkrete som mulig.
I forkant av prosjektet planla vi 5 aktivitetar:

Aktivitet 1 Forarbeid og innledende workshop. Representanter fra prosjektgruppen vil forberede en grov oversikt over hvilke kunnskaper planmyndighetene har for kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring og hvilke kunnskap som mangler. Oversikten vil bli lagt fram og jobbet med i en halvdags workshop med brukere og forskere.

Aktivitet 2 Identifisere kunnskap.
Resultatene fra workshopen blir innspill til forskergruppen som finner ut av i hvilken grad forskningen kan bidra for å dekke manglene kunnskapsgrunnlag hos planmyndighetene og hvordan denne kunnskapen kan bli tilgjengelig og anvendbar for planmyndighetene. Arbeidet i forprosjektet vil bygge på resultater fra prosjektet MOLO hos HI.

Aktivitet 3
Gapanalyse informasjonstilgang og planleggingsverktøy
Prosjektgruppen skaffer en oversikt over arbeidsprosesser, samarbeid i planprosesser og planverktøy som benyttes i forbindelse med planlegging av akvakultur i dag, og konkretisere behovet for informasjonstilgang og planleggingsverktøy.

Aktivitet 4
Workshop for spesifisering av hovedprosjekt
På denne workshopen legger forskergruppen frem en oversikt over kunnskapsoversikten fra Aktivitet 2. Prosjektgruppen presenterer resultatene fra gapanalysen i Aktivitet 3. Dette blir grunnlaget for å diskutere hvordan ny kunnskap kan bli tilgjengelig og anvendbar for planmyndighetene, der en blir konkret på hvordan fremtidig informasjonstilgang og planleggingsverktøy bør være. Workshopen bør også diskutere seg frem til hva som bør prioriteres først i et hovedprosjekt og velge ut representanter som får hovedansvar for å bidra i utviklingen av hovedprosjektet («Skrivegruppen»).

Aktivitet 5
Lage komplett beskrivelse av hovedprosjekt
Basert på rammene til et hovedprosjekt som fremkommer i Aktivitet 4 vil «Skrivegruppen» i Aktivitet 5 belyse FoU utfordringene i hovedprosjektet og finne ut hvordan en skal møte disse. Dette innebærer bl.a. å identifisere hvilke etater, FoU-miljø og bedrifter som har kompetansen som trengs for å gjennomføre hovedprosjektet. Disse vil videre bli kontaktet og invitert med i utviklingen av hovedprosjektet. Når det foreligger en skisse til hovedprosjekt vil denne bli lagt fram i et milepælsmøte. Videre vil «Skrivegruppen» lage en komplett beskrivelse av et hovedprosjekt.
Planlagde produksjonar og hendingar:
Publikasjonar
  • Sluttrapport
  • Kort artikkel om forprosjektet
  • Reknskap
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
Prosjektgruppe
Prosjektgruppa besto av fagpersoner fra fylkeskommunene og fra FoU-institusjonene.

Prosjektgruppa er den operative gruppa som står for gjennomføring av prosjektet:
  • Anne Ansnes Hageberg Christian Michelsen Research AS (Prosjektleder)
  • Elisabeth Aune Sogn og Fjordane fylkeskommune (forvaltning)
  • Eva Katrine Taule og Siri Hanson Hordaland fylkeskommune (plan og næring)
  • Øivind Strand Havforskningsinstituttet i Bergen
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
Framdrift og læring:
Prosjekt: 226181

Prosjektansvar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosjektleiar:
Anne Ansnes Hageberg

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport frå forprosjektet Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune