Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon DEMO: NYSKAPANDE OG BEREKRAFTIG


Forankring: DEMO: NYSKAPANDE OG BEREKRAFTIG
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Visjon: Nyskapande og berekraftig

Hovudmål: Vestland er det leiande verdiskapingsfylket basert
på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon

Utviklingsplanen gir ein felles kurs for å inkludere, inspirere og mobilisere Vestlandssamfunnet til innsats for ei berekraftig og
nyskapande utvikling.

Det er definert fire hovudmål (?) som skal leggast til grunn for all utvikling, planlegging og aktivitet i fylket. Måla er lagt til grunn i denne planen.

Mål 1: Vestland som det leiande verdiskapingsfylket og nasjonal pådrivar for eit regionalisert og desentralisert Noreg

Mål 2: Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling

Mål 3: Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland

Mål4: Like moglegheiter for å delta i verdiskaping
Måldefinering og indikatorar:
I planen manglar SMART-mål for hovudmål og delmål. Det er også gjenbruk/overlapping av ord i hovudmålet og delmåla, som ein må rydda opp i.

Hovudmålet om verdiskaping: parameter mogleg
Delmål 1 om verdiskaping = hovudmålet: parameter mogleg
Delmål 2 om klima og miljø som premiss: parameter?
Delmål 3 om lokalsamfunn: parameter?
Delmål 4 om like mogleheiter: parameter?
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Satsingsområde

FT Areal
FT Digitalisering
FT Energitransport
FT Kompetanse
FT Støttefunksjonar
MG Bygg og anlegg
MG Industri
MG Landbruk
MG Logistikk og transport
MG Reiseliv
MG Sjømat
MG Veg og anlegg

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune