Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
VISJON i Verdiskapingsplanen:

Sjømat frå Sogn og Fjordane skal kjennast att på høg kvalitet, og der vi gjennom alle ledd i verdikjeda har omsut for natur, miljø og dyrevelferd og har nytta best tilgjengeleg kompetanse og teknologi.

Hovudmål 1:
Auke verdiskapinga frå sjømatnæringane i verdiskjeda frå hav til bord.

Hovudmål 2:
Styrke tilgang til kompetanse og arbeidskraft

Hovudmål 3:
Auke ringverknadene frå sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
Måldefinering og indikatorar:
Målindikator hovudmål 1:

Måle auke i slaktevolum, driftsresultat og sysselsettjing innan akvakultur.

Innan fiskeri og fiskeindustrien legg ein opp til auke i relativ del landingar (tonn og verdi) og oppretthalde sysselsettinga på dagens nivå.

Innan lite utnytta marine ressursar legg ein opp til auka slaktevolum innan oppdrettstorsk samt å etablere fleire lønsame verksemder fram til 2025.

Målindikator hovudmål 2 :

Søkjartal på vidaregåande skule "blå studieretning", etablere ein undervisningskonsesjon, stabilisere relativ del fiskarar i fylket.

Målindikator hovudmål 3 :

Auka aktivitet og verdiskaping innan verdikjeda sjømat.
Forventa effekt av resultata:
Tiltaka er forventa å vidareutvikle sjømatnæringane i fylket. Gjennom arbeidet med Verdiskapingsplanen vil ein bidra til folketalsauke gjennom å utvikle spanande arbeidsplassar innan sjømatnæringane.
Resultat:
Bidra til det samla målet for verdiskapingsarbeidet:

Overordna mål:
Årleg vekst i tal arbeidsplassar på 100
Koordinator for satsinga, Lena M. Søderholm

Tel. 970 35 449

e-post: lena.soderholm@sfj.no

Program

1.Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
3.Arealbruk

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Nøkkeltall 2017 Vestlandet
0-punktsanalyse for havbruksnæringa i Sogn og Fjordane 2013
Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordne

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune