Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt 2012fp Kystsoneplanlegging


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012fp Kystsoneplanlegging
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:

OVERORDNA MÅL
Styrking og effektivisering av helhetlig og kunnskapsbasert kystsoneplanlegging på regionalt og lokalt nivå.

Delmål:
  1. Oversikt over kunnskapsgrunnlaget for akvakultur i kystsoneplanlegging og i hvilken grad forskningen er tilgjengelig for planmyndighetene.
  2. Oversikt over arbeidsprosesser, samarbeid i planprosesser og planverktøy som benyttes i forbindelse med planlegging av akvakultur i dag, og få konkretisert behovet for informasjonstilgang og planleggingsverktøy.
  3. Ha en komplett beskrivelse av hovedprosjekt som ivaretar behovet for «følgeforskning» for regional og interkommunal planlegging i begge fylkene etter den nye plan- og bygningsloven.
Måldefinering og indikatorar:
P1 Problemstillinger knyttet til delmål 1
For å nå Delmål 1 i må følgende spørsmål adresseres:
Hvilke kunnskaper har planmyndighetene for kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring? Hvilke kunnskaper mangler? Kan forskningen bidra med den kunnskapen som planmyndighetene mangler? I hvilken grad er forskningen tilgjengelig og anvendbar for planmyndighetene?

P2 Problemstillinger knyttet til delmål 2
For å nå Delmål 2 i må følgende spørsmål adresseres: Hvilke arbeidsprosesser, samarbeid i planprosesser og planverktøy benyttes i forbindelse med planlegging for akvakultur i kystsoneplanleggingen i dag? Hvilke framtidige behov har en for bedre planverktøy og informasjonstilgang?

P3 Problemstillinger knyttet til delmål 3
For å nå Delmål 3 i må følgende spørsmål adresseres: Hvilke kunnskapsbehov skal prioriteres i et hovedprosjekt? Hva er FoU-utfordringene i hovedprosjektet? Hvordan skal disse møtes? Hvilke etater, FoU-miljø og bedrifter har kompetansen som trengs for å gjennomføre hovedprosjektet? Hvordan skal en skal gjennomføre og finansiere et hovedprosjekt?
Forventa effekt av resultata:
Resultat:
Delmål 1
Oversikt over kunnskapsgrunnlaget for akvakultur i kystsoneplanlegging og i hvilken grad forskningen er tilgjengelig for planmyndighetenen. Forprosjektet avdekket at kunnskapsformidlingen som nå skjer blant annet gjennom den årlige risikovurderingen til Havforskningsinstituttet i liten grad blir anvendt som grunnlag i arealplanleggingen.

Havforskningsinstituttet har de siste årene i samarbeid med CMR utviklet basisfunksjonalitet for å kunne gjøre kunnskap tilgjengelig gjennom beslutningsstøttesystemet AkvaVis. Resultater fra forprosjektet indikerer at beslutningsstøttesystemet i større grad må tilrettelegges på brukergruppenes premisser for at det skal bli brukt.

Delmål 2
Oversikt over arbeidsprosesser, samarbeid i planprosesser og planverktøy som benyttes i forbindelse med planlegging av akvakultur i dag, og få konkretisert behovet for informasjonstilgang og planleggingsverktøy.

Gjennom forprosjekttet avdekket vi mangler i flyt av kunnskap hovedsaklig mellom forskningsmiljøene og arealplanleggerne. Det er ikke definert noe samarbeid eller arbeidsprosesser som oppfordrer til bruk av forskninsmiljø i planarbeidet.

I tillegg avdekket forprosjektet at kunnskapen ikke blir brukt av sektormyndighetene til å gjøre analyser av konsekvenser av arealbruk i forbindelse med innspill til pågående planarbeid.

Den årlige risikovurderingen til Havforskningsinstituttet kunne vært anvendt som grunnlag for analyser som innspill i arealplanlegging. Sektormyndighetene har ikke tradisjon for å delta med slike innspill, men den rollen burde de kanskje ha som fagmyndighet. Aktuell kunnskap for en bedre planlegging av områder for akvakultur var ikke tilgjengelige på et format og med informasjonsinnhold som planleggerne kunne benytte seg av i sitt arbeid.

Delmål 3
Ha en komplett beskrivelse av et hovedprosjekt som ivaretar behovet for "følgeforskning" for regional og interkommunal planlegging i begge fylkene etter den nye plan- og bygningsloven.

Hordaland fylkeskommune skal lage en regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger der akvakulturinteressene er framtredende plantema. I planarbeidet vil en ha fokus på arealstruktur og miljømessig bærekraft.

Fylkesutvalget i Hordaland har foreslått Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger som "pilotplan". Sogn og Fjordane fylkeskommune planlegger å starte opp kartleggingsprosjektet "regional Kyst-Mareano" høsten 2013 i samarbeid med kystnæringen, kystkommunene Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje og forskningsmiljøene(HI, NGU og Statens Kartverk).

Det vil bli laga geologiske kart over bunnforholdene med avledende temakart. Dersom fylket får gjort analyser av biologien og vi får tilgang til gode strømmodeller for området, vil NGU kunne gjøre modelleringer som er nødvendig og framstille biotopkart. Dette vil trolig bli nyttig kunnskap for bruk i arealplanlegging, forvaltning og verdiskaping, og nytten vil bli testet gjennom brukernes vurderinger før den påfølgende interkommunale kystsoneplanen.

Forprosjektet sendte en søknad til Regionalt Forskningsfond Vestlandet om midler til videreføring i et hovedprosjekt: Kunnskapsflyt til regional planlegging av akvakultur (KURA).
Prosjekt: 226181

Prosjektansvar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosjektleiar:
Anne Ansnes Hageberg

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport frå forprosjektet Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune