Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Forprosjekt Ervik


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2007 > Forprosjekt Ervik
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
863
Akronym:   
Forprosjekt Ervik
Tittel:
Forprosjekt Ervik
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet søkte om kr 100.000 og fekk tildelt kr 100.000.

Prosjektet har til hensikt å få til en helhetlig utvikling av Ervik på Stad som et innholdsmessig godt reiselivsprodukt. Prosjektet vil kunne bidra til en bedre oppnåelse av de målene som er nedfelt og vedtatt i den strategiske næringsplanen for Selje (SNU). 

o      Videreutvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv med lønnsomme og varige arbeidsplasser.
 
o      Øke verdiskaping og sysselsetting gjennom bruk av lokale ressurser på en bærekraftig måte.

Videre har vi som mål å styrke reiselivsnæringen i hele Nordfjord, da prosjektet vil ha en klar regional betydning.

Bakgrunn
Ervik er det området i Selje kommune, og trolig hele ytre Nordfjord, som har ett av de aller største potensialer på en reiselivsmessig utvikling bygd på lokale ressurser og historie. I Ervik kan vi dra veksler på:

·      Historie tilbake til vikingetiden, med bla. vikingehøvdingene Lodin og hans sønn Ragnvald Lodinsson som holdt til her.
·      Krigsminner, med bla. festningsanlegg, fangeleir, radarstasjon, kanonstillinger, fjellanlegg etc.
·      Private samlinger av krigsminner.
·      Flere tomme låver, som f.eks. kan benyttes i overnattingssammenheng, til utstillinger, krigsminnemuseum etc.
·      En restaurert observasjonshytte, som kan tilrettelegges for overnatting
·      Historien rundt forliset til St. Svittun
·      Ett serveringssted (pr. dato fortrinnsvis til lukkede selskap
·      En som vurderer å etablere serveringssted
·      Lite overnatting, men det vurderes camping.
·      Veikirke som er åpen i sommersesongen·      Gardsmatproduksjon, av bl.a. lam, ost, honning osv.
·      Lokal håndtverk
·      Muligheter for bedre skilting for å gjøre krigsminnene mer tilgjengelig
·      Mulighet for skilting for turstier
·      Utnyttelse av fiske i elv og vann
·      Fiske i sjø
·      Mye dokumentasjon som man kan samle og kommersialisere
·      Turmuligheter
·      En fantastisk badestrand
·      Surfestrand, men hvordan utnytte potensialet kommerielt
·      En flott natur, som er lite kommersielt utnyttet
·      Flotte dykkermuligheter

Organisering
Vi er i dialog med Reisemål Stryn og Nordfjord som støtter arbeidet og mener en utvikling av gode produkt i Ervik vil være en stor berikelse på det samlede reiselivsprodukt i regionen. Vi ønsker også å samarbeide med Ervik Kirke, for å se på utnyttelsen av veikirken og det som kan bygges rundt dette. Flere av deltakerne i prosjektet er også med i Vennelaget for Selje Kloster, slik at vi også vil se på mulighetene for tett samarbeid med denne destinasjonen og en samlet reiselivsnæring.
 
Kjenner til liknande prosjekt?
Kjenner ikke tilsvarende prosjekt.  Det som vi ser på som nytt er at man knytter sammen kultur, historie, landbruksinteresser, overnatting, servering, kulturformidling, museum, naturbaserte aktiviteter, fritidsaktiviteter og veikirke i et fellesskap om utvikling av et lokalsamfunn innenfor en felles oppfatning av opplevelesnæringen.
Strategi:
FASE 1  FORPROSJEKT
I forbindelse med forprosjektet søkes det om midler tilsvarende kr. 100.000.  Forprosjektet vil bla. ta for seg:

·      Finne de rette samarbeidspartene
·      Selge inn prosjektet til bedrifter, kommune og lokalbefolkning
·      Karlegge og systematisere hva som fins i området·      Kartlegging og systematisering av materiell
·      Lokaliseringsproblematikk
·      Kommersialiseringsspørsmål
·      Overnatting
·      Produktutvikling
·      Hva og hvordan markedsføre og selge
·      Økonomiske forhold
·      Finansieringsmuligheter
·      Forslag til videre fremdrift
·      Kompetanseoverføring/studietur

FASE 2  HOVEDPROSJEKT
Vi vil komme tilbake til hovedprosjektet etter at resultatene av forprosjektet foreligger.  Her ser vi for oss at det vil være mange samtidige løp som tar for seg enkeltdelene av forprosjektets resultat.
Ting som allerede nå antydes er bla.:

·      Utarbeide materiell
·      Øke overnattingskapasitet
·      Produktutvikling
·      Museum/galleri
·      Skilting/merking
·      Naturguiding
·      Utnytte utmarksressurser
·      Kommerialisering av lokale produkter
·      Servering.

Listen er ikke uttømmende og blir nok lengre etterhvert som prosjektet skrider frem. Det som klart er sagt er at det må være ett samspill mellom ikke-kommersielle fellestiltak og rent kommersielle tiltak som skal styrke næringsgrunnlaget i regionen.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune