Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Opne landskap


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Opne landskap
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
697
Akronym:   
Opne landskap
Tittel:
Opne landskap
Heimeside:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=46685&amid=2038780

Bakgrunn og utfordringar
:
Program opplevingsnæringar har ytt kr 250.000 til prosjektet opne landskap i regi av FMLA i 2006.
 
Føremålet med Opne landskap (2005 – 2008) var å kartleggja og samordna dagens virkemiddel mot attgroing, og å utarbeida og koma med framlegg om nye virkemiddel mot attgroing.
 
Virkemiddel som det her var snakk om var m.a. tilskotsordningar i landbruket, samarbeidsmodellar mellom vegvesen, reiseliv og landbruk, haldningsskapande arbeid og konkrete tiltak mot attgroing.
Strategi:
I Opne landskap har me hatt fylgjande tre hovudinnfallsvinklar med hovudtyngd på dei to første: utsiktsrydding langs veg, ope landskap gjennom aktiv landbruksdrift og opne stiar og ferdselsvegar.

Metodeutprøving på landskapspleie, produsentrådgjeving og kunnskapsformidling om skjøtsel av kulturlandskapet gjennom foredrag, nettartiklar, informasjonsmateriale og kurs har vore sentrale oppgåver i prosjektet si satsing.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
År avslutta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Prosjekt Opne Landskap 2006-2008

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune