Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Brusselkontoret


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Internasjonalisering > Brusselkontoret
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
459
Akronym:   
Brusselkontoret
Tittel:
Vest-Norges Brusselkontor
Heimeside:
www.west-norway.no

Bakgrunn og utfordringar
:

Internett: http://www.west-norway.no/index.php

VISJON

”Kontoret skal være et effektivt, lett tilgjengelig, kjent og nyttig redskap til å fremme Vest-Norges fellesinteresser i Europa”

 

OM VEST-NORGES BRUSSELKONTOR

Vestlandskommunene Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fjell, Jondal, Høyanger, Kvam, Lindås, Meland, Sund, Ulvik, Øygarden, Ålesund samt Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner og Norges Musikkorps Forbund har etablert et representasjons- og informasjonskontor for Vest-Norge i Brussel, foreløpig for en prøveperiode på tre år. Det påregnes at flere kommuner vil slutte seg til etter hvert.

Brusselkontoret har som formål å fremme vestnorske fellesinteresser, både næringslivs-, FoU-, kultur- og offentlige interesser, samt markere Vest-Norge som egen region med felles økonomiske og kulturelle bånd.

I tillegg til kontoret i Brussel er det etablert et hjemmeapparat i hele regionen. 

Kontorets hovedoppgaver er å:

 • synliggjøre Vest-Norge som en interessant samarbeidspart for andre regioner i Europa
 • fungere som en ”lyttepost” og ”åpen dør” mot institusjonene i EU
 • formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS og som er av særlig interesse for Vest-Norge
 • identifisere EU/EØS-programmer og -prosjekter av interesse for Vest-Norge


Samarbeidet om Brusselkontoret er organisert som en forening der alle kommuner og fylkeskommuner fra Rogaland til Møre og Romsdal kan bli medlemmer. I foreningens vedtekter åpnes det for at organisasjoner fra næringslivet, kulturlivet eller FoU også kan bli medlemmer.

Foreningen Vest-Norges Brusselkontor er eneeier av Vest-Norges Brusselkontor AS. Dette aksjeselskapet har som oppgave å organisere kontoret i Brussel og et hjemmeapparat.

Kontoret er lokalisert i Rue Archimède 17, i samme bygning som den Kongelige Norske Ambassade og Norges Delegasjon til EU.

Stiftelsesdokumentet til Vest-Norges Brusselkontor AS er her:
Web adresse: http://217.13.10.214/VNE/aktuelt/stiftelsesdok.pdf

 

MÅLGRUPPER OG UTFORDRINGER

Næringsliv: Det er stadig viktigere med økt internasjonalisering generelt,med næringssamarbeid med EUs nye medlemsland spesielt, og dessuten gir EU-/EØS programmer finansieringsmuligheter

 

Kultur: er en del av EØS-avtalen: F eks har rammeprogrammet ”Culture 2000” et stort finansieringspotensial  og i tillegg har mange andre EU-programmer kultursegmenter  i seg

 

Forskning og utvikling (FoU): Det er et omfattende samarbeid mellom Norge og EU, via EØS-avtalen: Sokrates/Leonardo (utdanningsprogrammer), EUs rammeprogram for forskning/teknologisk utvikling – koordinering av UFD (rammeprogram) og Norges Forskningsråd (særprogrammer))

 

Det offentlige berøres av 5 sentrale områder innen EØS-avtalen: Som innkjøper, som eier av bedrifter/materielle verdier (konkurranseutsetting/statsstøtte), som tjenesteprodusent (for eks. direktiver vedrørende vann, avløp, renovasjon), som samfunnsbygger (samarbeidsprogrammer som INTERREG, regler om differensiert arbeidsgiveravgift) og som arbeidsgiver (f eks konkurransereglene og pensjonsfond)

 

Vedrørende alle målgrupper:Regionalpolitikk via EUs strukturfond utgjør 1/3 av EUs budsjett (hvor INTERREG er blant de viktigste), økt regional integrasjon er i regionens felles interesse – lettere få gjennomslag i Europa.)

Strategi:

FASTSATTE HOVEDOPPGAVER FOR Å REALISERE VISJONEN (=MÅL):

 

Vedtektene til Vest-Norges Brusselkontor sier at kontoret skal:

 

 • Synliggjøre Vest-Norge som en interessant samarbeidpartner for andre regioner i Europa
 • Fungere som en lyttepost og åpen dør mot institusjonene i EU / EØS
 • Formidle informasjon om det som skjer i EU / EØS og som er av særlig interesse for medlemmene
 • Identifisere EU / EØS-program og -prosjekter av interesse for medlemmene

 Arbeidsmetode

 

 1. Bemanning: Brusselkontor og hjemmeapparat med forholdet 2-4
 2. Ingen fakturering av tjenester til eksterne oppdragsgivere (som utgangspunkt)
 3. Kontorets utfordringer søkes løst vha en prosjekttankegang, hvor visjon leder til mål, som igjen leder til strategier og handlingsplaner, og hvor et budsjettstyrer det hele slik at ambisjonene står i forhold til den økonomiske rammen
 4. I størst mulig grad benytte måleparametre for å verifisere om de oppsatte mål nås (f eks antall godkjente søknader, oppnådd støtte i kroner, antall medlemmer, antall ”kunder”, antall samarbeidspartnere, oppnådd økonomisk resultat, men de kan også være mer langsiktige /vanskelig målbare som f eks økte investeringer i regionen, goodwill osv.)
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2003
År godkjent: 2003
År oppstarta: 2003
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Brusselnytt 13 2008
Brusselnytt 12 2008
Brusselnytt 11 2008
Brusselnytt 10 2008
Brusselnytt 08 2008
Brusselnytt 04 2008
Brusselnytt 03 2008
Brusselnytt 02 2008
Brusselnytt 01 2008
Brusselnytt 23 2007
Brusselnytt 22 2007
Brusselnytt 15 2007
Brusselkontoret med fagseminar i Høyanger

Aktivitetar

Seminar om internasjonalt arbeid i barnehagar og grunnskule i Ålesund
Brusselkontoret med møte i Brussel

Rapportar

Kommunegransking Vest-Norges Brusselkontor

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune