Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

RUP-Norge


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Internasjonalisering > SIV-prosjektet > Felles prosjektdatabase for Vestlandet (SIV) > RUP-Norge
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
192
Akronym:   
RUP-Norge
Tittel:
RUP-Norge. Felles database for regionale utviklingsprosessar med offentleg medverknad
Heimeside:
www.rup.no

Bakgrunn og utfordringar
:

RUP Norge er eit webbasert databaseverkty for regional utvikling. RUP Norge er tilpassa alle typar regionale utviklingsprosessar, og kan nyttast av både lokale, nasjonale og internasjonale aktørar. Målet har vore å utvikla eit verkty som sikrar alle regionar ei meir effektiv og målretta utvikling. RUP Norge har spesialfunksjonar for internasjonale prosessar.

Bakgrunnen for utviklinga av RUP Norge er fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør, og trongen for ei samla oversikt over regionale utviklingsprosessar. Målgruppa er offentlege konsulentar med ansvar for regional utvikling, og andre aktørar engasjerte i regionale utviklingsprosessar.

Sogn og Fjordane fylkeskommune, ved regionalavdelinga, har leia utviklinga av RUP Norge, og står i dag som eigar av verktyet. Oppdraget starta i 1999, med å utvikla ein portal for det offentlege, retta mot etablerarar og nyskaparar, som ei meldingsteneste (Etablerix).

Utviklinga heldt fram i SIV-prosjektet (2001 til 2004), som var eit samarbeidsprosjekt om internasjonalisering på Vestlandet, mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. RUP Norge er resultat av delprosjekt 2a: ” Nettverk, informasjon og verkty – Felles prosjektdatabase som verkty for samarbeid og kommunikasjon mellom offentlege konsulentar". SIV-prosjektet har finansiert den siste utviklinga av RUP Norge.

I 2005 har utviklinga fyrst og fremst vore retta inn mot avtalen med Vest-Norges Brusselkontor. Samarbeidet med Vest-Norges Brusselkontor har også vore til hjelp for utviklinga av verktyet

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2004
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
siv, rup, regionale utviklingsprosessar,
Prosessleiar
Seniorrådgjevar FoU
Arne Monrad Johnsen
Sogn og Fjordane fk /
Regionalt forskingsfond
mobil: +47 41530978
arne.monrad.johnsen@sfj.no

facebook.com/arnemonrad

Meldingar

RUP Norge med RSS feed
RUP Norge klar for fleire brukarar
Prøver ut RUP-Norge i Sogn og Fjordane fyrst

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune