Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

DPRJ Produsentmiljø


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Produsentmiljø
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
360
Akronym:   
DPRJ Produsentmiljø
Tittel:
DP3. Utvikling av gode produsketnmiljø i frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Sterke produsentmiljø med høg kompetanse er ein føresetnad for å oppnå store volum av einsarta kvalitet. Marknaden er i stadig endring, noko som vanskeleggjer langsiktig produksjonsplanlegging i fleirårige kulturar med store krav til investeringar. I dette prosjektet vil produsentane etablera tettare kontakt med grossisten si satsing framover.
Strategi:

Fase I: Planlegging og organisasjonsfase

 1. Etablera prosjektgruppe
 2. Definera status, potensiale og kritiske faktorar i eksisterande produsentmiljø
 3. Samordna produsentmiljøa til felles satsing.
 4. Knyta produsentane saman i elektroniske nettverk.
  Planleggja produksjonsendring med bakgrunn i delprosjekt 1 og 2.
 5. Identifisera områdefordeler og potensiale for merkevarebygging.
 6. Fremja forslag til næringspolitiske tiltak, lokalt og regionalt.


Fase II: Tiltaksfase.

 1. Produksjon. Detaljplanlegging
 2. Iverksetjing av produksjonsplanar.
 3. Stimulera til entreprenørskap gjennom felles innkjøp, samarbeid om maskiner, reiskap og arbeidsoperasjonar.
 4. Gjennomføra kompetansehevande tiltak i prioriterte kulturar (Rettleiing gjennom forsøksringane og internettbaserte system, studieturar, kurs og fagmøte
 5. Leggja om produksjonen frå lågpris vekstar til høgprisprodukt
 6. Byggja opp samarbeid mellom produsentmiljø grossist for å kunna gjennomføra kampanjar og merkevarer for norske produkt.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
bamadp3

Tiltak

Fagmøte frukt og grønt
Hagis nettportal
Innvik fruktlager og Nordfjord forsøksring
Kampanjar norsk frukt - BAMA
Lustrabær som merkevare
Lærdal Grønt og Sognefrukt
Lærdalsmoreller som merkevare
Prosjektgruppe Hagis
Prosjektgruppe produksjonsplan
Studietur til Danmark

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune