Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Pilotprosjekt bioenerginæring


Forankring: RUP Hordaland > Næringar med særlege føremuner > Energi i Hordaland > Pilotprosjekt bioenerginæring
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
753
Akronym:   
Pilotprosjekt bioenerginæring
Tittel:
Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland
Heimeside:
www.osteroyindustrilag.no/indkons

Bakgrunn og utfordringar
:
Fylkestinget i Hordaland vedtok 12.10.05 samrøystes ei løyving på inntil 4 mill kr til Osterfjord Næringssamarbeid til "Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland".
 
I Regionalt utviklingsprogram for Hordaland,RUP for 2005 og 2006 er energi prioritert som ei av næringane der fylket har særlege føremoner. Eit av 3 satsingsområde er å ”stimulera til auka utbygging av småkraftverk og satsing på bioenergi i Hordaland”.

Prosjektet er også forankra i Osterfjordregionen si prioriterte satsing på bioenergi og i aktuelle næringsaktørar og bygningseigarar si interesse for området.

Strategi:
Sjå prosjektplanen.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Fylkestinget i Hordaland vedtok 12.10.05 samrøystes ei løyving på inntil 4 mill kr til Osterfjord Næringssamarbeid til "Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland".
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
År avslutta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
bioenergi varmesentralar fjernvarme brenselproduksjon

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Innspurt for Pilotprosjekt bioenerginæring i Hordaland
Bioenergimøte på Bergen Travpark med 30 deltakarar
Pilotprosjekt bioenerginæring forlenga med søknadsfrist 31.3.2011
Opro sjølvforsynt med varmeenergi
Tilskott til Kvinnherad Bioenergi AS
Biovarmesentralen ved Osterøytunet er kome i drift att
Opro AS planlegg betre utnytting av Osterøytunet varmesentral
Kr 600.000 til bioenergi i Hordaland
Pilotprosjekt bioenerginæring Hordaland forlenga
Kr 100.000 til auka produksjon av trebrikettar
1,36 mill kr til bioenergisatsing

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Pilotprosjekt bioenerginæring i Hordaland fullført
Bruk av deponigass frå Mjelstad avfallsdeponi på Osterøy
Energiutgreiingar for fleire område i Bergen
Råstofftilgang flis til varmeproduksjon i Bergen
Prosjektplan for Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune