Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Kompetansemekling S&Fj


Forankring: Visjon Norge > Forsking > MOBI > Kompetansemekling > Kompetansemekling S&Fj
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
676
Akronym:   
Kompetansemekling S&Fj
Tittel:
Forskingsbasert kompetansemekling i Sogn og Fjordane
Heimeside:
www.vestforsk.no/km

Bakgrunn og utfordringar
:

I Sogn og Fjordane har industrien ein større del av sysselsettinga enn i landet elles.  Industrien sysselset 18% i 2004, medan tilsvarande tal for landet elles er 12%.  I mange lokalsamfunn er store industribedrifter dominerande arbeidsgjevarar og ofte einaste mottakar av produkt frå lokale underleverandørar.  I nedgangstider er desse samfunna ekstra sårbare, men også i ein meir normalsituasjon møter dei store krav til forbetringar og innsparing.  Modernisering er viktig for å sikre økonomien i ei verksemd, men når ein moderniserer vil det ofte gi behov for færre tilsette.  Dette er eit paradoks.  Dette gjer det viktig å arbeide med nyskaping i form av nye satsingar  og utvikling av eksisterande verksemder. Sogn og Fjordane er eit råstoffproduserande fylke, råstoffprodusentar er stadig under press for å levere råvarer rimelegare.  Framtidsretta arbeidsplassar ligg i vidareforedling.  Talet på arbeidsplassar i industrien vil difor halde fram med å minke og må kompenserast av arbeidsplassar i nye bedrifter og i bedrifter med høgare grad av foredling.  Nyskaping, utvikling og internasjonalisering er verkemiddel i dette arbeidet. 

Strategi:
Prosjekt finansiert av Norges Forskingsråd og Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Innvilga eit år om gangen.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Kompetansemekling 2005
Kompetansemekling 2006

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune