Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015hp Nytt forvaltningssystem fleirbruk utmark


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf OFFENTLEG ADMINISTRASJON > 2015hp Nytt forvaltningssystem fleirbruk utmark
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1861
Akronym:   
2015hp Nytt forvaltningssystem fleirbruk utmark
Tittel:
256985 Nytt forvaltningssystem for fleirbruk av utmark
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet fekk tildelt inntil kr 3 mill i støtte desember 2015

Hovudmålet med FOU-prosjektet er å utvikle lokalt tilpassa
forvaltningssystem med løysingsmodellar for koordinering av
friluftslivsaktivitet i utmark for å redusere konfliktpotensialet, stimulere lokal verdiskaping og ivareta allemannsretten og grunneigar sine interesser. 

Delmål:
 1. Utvikle eit kunnskap om brukstradisjonane, aktivitetsstrukturen og konfliktsituasjonen
 2. Utvikle eit felles kunnskapsgrunnlag mellom brukarane, grunneigarane og kommunen for på friviljug basis etablere eit forvaltningssystem
 3. Utvikle forvaltningssystem som:

  a. Reduserer potensialet for konflikt mellom brukarane og mellom brukarane og det biologiske mangfaldet

  b. Stimulerer til økonomisk verdiskaping gjennom å styrke attraktiviteten til område

  c. Har minst mogleg negativ effekt på allemannsretten og grunneigar sine interesser

  d. Er mogleg å implementere i kommuneorganisasjonen, hos brukarane og grunneigarane
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv2015hp rffv fou
Prosjekt 256985

Prosjektansvar

Sogndal kommune
Jostein Aanestad

Prosjektleiar
Eivind Brendehaug
Vestlandsforsking
ebr@vestforsk.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune