Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015hp Samhandling for grønt skifte


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2015hp Samhandling for grønt skifte
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1859
Akronym:   
2015hp Samhandling for grønt skifte
Tittel:
257073 Samhandling for grønt skift
Heimeside:
www.sfj.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet fekk tildlet inntil kr 3 mill i støtte desember 2015

Hovudmål: Styrke kunnskapen om vilkår for og utvikle nye metodar for lokal klimaomstilling.

Delmål:
  1. Bringe fram ny kunnskap om kva typar omstilling som kan vere naudsynt å gjennomføre for særleg klimasårbare lokalsamfunn.
  2. Utvikle ein ny heilskapleg tilnærming til det lokale klimaarbeidet som knyter saman det å redusere klimagassutslepp, å redusere sårbarheita for klimatiltak, å redusere sårbarheita for eit tøffare klima og det ordinære arbeidet lokalt med samfunnsutvikling
  3. Utvikle ei ny tilnærming til handtering av klimausikkerheit i samfunnsutvikling og planlegging som går ut på å mestre heller enn å kontrollere usikkerheita.
  4. Utvikle nye arbeidsmetodar for å ta vare på og aktivisere lokal kunnskap som er viktig for det lokale klimaarbeidet.
  5. Utvikle ei ny samhandlingsbasert arbeidsform mellom lokale og overordna styresmakter for å styrke vilkåra for klimaomstilling av kommunane i Sogn og Fjordane.
  6. Utvikle ny kunnskap om kva det grøne skiftet kan innebere av nye perspektiv
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styret i RFF Vestlandet løyvde inntil kr 3 mill i støtte den 17.12.2005
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv2015hp rffv fou
Prosjekt: 257073

Prosjektansvar: 
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Svein Arne Hoff
fylkesdirektør PSA

Prosjektleiar: 
Aall, Carlo
Vestlandsforsking
www.vestforsk.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune