Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014fp Dekk og diesel


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2014fp Dekk og diesel
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1817
Akronym:   
2014fp Dekk og diesel
Tittel:
Er dekk og diesel-landbruket berekraftig matproduksjon?
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Hovudmålet med kvalifiseringsprosjektet er å gje større kunnskap om korleis avstanden frå driftssenteret til jordbruksarealet påverkar det økonomiske resultatet på garden.

Delmål:
1. Estimere kostnader ved faktisk kontra optimal utnytting av jordbruksareal i sentrale strøk på Jæren og for distriktslandbruket på Vestlandet på bruksnivå og på grendenivå. Dette for å få fram korleis jordbruksarealet vert
disponert og kva høve til å energieffektivisera er.

2. Identifisere likskap og skilnader i dei to utvalde grendene med omsyn til energibruk og disponering av jordbruksjord.

3. Vurdere konsekvensar og peike på utfordingar ved dagens struktur til nytte for bønder, jordeigarar, finansieringsinstitusjonar og offentleg forvaltning.

4. Peike på miljøutfordringar ved strukturen i dag, i forhold til ei meir berekraftig og optimal utnytting av jordbruksarealet.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Vedtak løpande søknadsfrist 2014
kr 200.000 i støtte
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvsf14 sogn og fjordane rffv fou
Prosjekt 238958

Prosjektleiar
Agnar Hegrenes
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Postboks 8024, Dep.,
0030, Oslo
Telefon: 22367256
agnar.hegrenes@nilf.no

Prosjektansvarleg
Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane
Lars Petter Thaule
Organisasjonssjef
Telefon: 90858555
lars.peter.taule@bondelaget.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune