Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015: NYE NORSKE PÆRER


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære > 2015: NYE NORSKE PÆRER
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1800
Akronym:   
2015: NYE NORSKE PÆRER
Tittel:
Auka volum og forbrukaroppleving av norske pærer
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I pære er produksjonen desimert dei siste 25 åra. Dei siste 10 åra har produksjonen variert mellom 600 og
200 tonn, og er framleis minkande (Fig 1). Importen av pære er om lag 20.000 tonn, så gjennomsnittleg
vert det selt kring 400 tonn pære kvar veke. Den norske produksjonen dekkar ikkje meir enn forbruket ei
halv veke, eller ¼ norsk pære pr. innbyggjar. Importpærene dominerer også i den norske sesongen frå
september til november, og har teke aukande marknadsdeler dei siste åra. Eple- og pæreproduksjonen er
lokalisert i landskap som er kjende for fruktblomstring, og trekkjer årleg til seg turistar.
Pæreomsetnaden i Sognefrukt har, på same vis som norsk pæreproduksjon samla sett, gått dramatisk
ned i seinare år på grunn av endringar i marknaden. Dei sortane som har vore dyrka er ikkje lengre
etterspurde. Bama har signalisert interesse for den nye norske pæresorten Celina, og det gir nye
kommersielle mogelegheiter for produsentane, Sognefrukt og dei andre partnarane som er med i
prosjektet.
Prosjektet sin overordna idé er å gjera nye norske pærer attraktive og tilgjengelege i
marknaden i minimum 8 veker om hausten. Dette skal skje gjennom å utnytta og vidareutvikle dei
mogelegheitene som ligg i nye norske pæresortar, med særleg vekt på Celina som også er på veg til å
få fotfeste i den internasjonale marknaden.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Prosjektet vart innvilga av programstyret i Bionær sitt møte den 5. desember 2014
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
aktivitetar, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Den nye norske pæresorten Celina gir stort potensiale for vekst i norsk og internasjonal pæreproduksjon

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune