Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011hp AREALKLIM


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2011hp AREALKLIM
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1638
Akronym:   
2011hp AREALKLIM
Tittel:
Hovudprosjekt: Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima
Heimeside:
http://prosjekt.vestforsk.no/arealklim/

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir info om prosjektet:
Prosjektet har si eiga nettside. der finn du oversikt over publikasjonar, møte, framdrift og sjølve prosjektet. Du kan også finne noko på denne nettsida.


AREALKLIM (Arealplanlegging og berededskap for fremtidens klima) er et tre-årig forsknings- og utviklingsprosjekt som har som formål å bidra til en reduksjon i naturskadehendelser gjennom bedre arealplanlegging.

År om annet skjer det ekstremværutløste naturulykker i Norge som fører til tap av menneskeliv og stor skade på bygninger, veier og annen fysisk infrastruktur.

Som følge av klimaendringene er det rimelig å anta at klimarelaterte naturskadehendelser vil bli mer vanlige i fremtiden. På Vestlandet vil vi kunne oppleve flere flom og jord- og snøskredhendelser.

Samtidig vil havnivåøkningen føre til at stormflo kan gjøre større skade i årene som kommer. Endringer i samfunnet kan også føre til at samfunnet blir mer eksponert for klimapåvirkning.

Kommuners og fylkeskommuners arealplanlegging spiller derfor en sentral rolle i å unngå at klimarelaterte naturskadehendelser fører til skader i samfunnet.

Prosjektets hovedformål er å styrke muligheten til å forebygge klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom regional- og lokal arealplanlegging. Hovedfokus vil være på å forebygge skader som kan komme som følge av klimaendringer.


HOVUDMÅL
Styrke mulighetene for å forebygge naturskade som følge av værhendelser og klimaendringer gjennom lokal og regional arealplanlegging.

Delmål
  1. Bringe fram ny forskningsbasert kunnskap om sammenhenger mellom utarbeiding og iverksetting av lokal og regional arealplanlegging og omfang og karakter av klimarelaterte naturskadehendelser
  2. Bringe fram ny forskningsbasert kunnskap om hvordan lokale og regionale myndigheter bedre kan forebygge framtidige klimarelaterte naturskade i lokal og regional arealplanlegging og beredskapsarbeid
  3. Utvikle en modul til eksisterende utdanning innen planlegging om tilpassing til klimaendringer og naturskade og videreutvikle eksisterende læremateriell for videregående-, ungdoms- og barneskolen innen tilpassing til klimaendringer og naturskade
Strategi:

Status:
Oppstarta
Vedtak:
RFFV styremøte 19/12/2011: Vestlandsforsking. Bruk av arealplanlegging til å førebygge naturskade som følgje av ekstremvêr og klimaendringar. Inntil kr 1 900 000.
Sektor:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2011 klima og miljø rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 217468

Prosjektansvar:
Vestlandsforsking

Prosjektleiar:
Aall, Carlo,
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Kva kan vi lære av historiske naturskadehendingar for betre tilpassing til klimaendringar?

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune