Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012fp Kystsoneplanlegging


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2012fp Kystsoneplanlegging
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1632
Akronym:   
2012fp Kystsoneplanlegging
Tittel:
Forprosjekt: Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet.
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Planlegging for videre utvikling og bærekraftig vekst i akvakulturnæringa er et tema som krever at et planområde dekker mer enn én kommune, og kan også krysse fylkesgrenser. Sjøområdenes ”egnethet” forfiskeoppdrett bestemmes av bl. a. miljømessige parametere og hensynet til smittehygiene, og det må tas hensyn til andre nærings- og samfunnsinteresser. Planleggingen bør være basert på en faglig vurdering av arealbruk og ressursutnyttelse av sjøområdene. I dette forprosjektet ønsket vi å se på om denne faglige vurderingen, og forskning som kunne underbygge slike vurderinger, var tilgjengelige for planmyndighetene

Hovedformålet med dette forprosjektet var å avdekke manglende kunnskap og vurdere i hvilken grad forskning er tilgjengelig og anvendbar for planmyndighetene. Vi ville se på hvordan arbeidsprosessene og samarbeidet fungerer, og om planverktøyet som benyttes i forbindelse med planlegging av akvakultur i dag kan forbedres. Videre skulle vi definere et hovedprosjekt der kunnskapsbehovene prioriteres, FOU utfordringer defineres og konkretiserer hvilke etater, FoU-miljø og bedrifter som har den kompetansen som trengs for å gi bedre kunnskap om hvordan vi kan nærme oss en mer kunnskapsbasert og helhetlig planlegging av akvakulturnæringa.

Strategi:
Innledningsvis skaffet vi oss en grov oversikt over hvilke kunnskaper planmyndighetene har tilgang på for å kunne planlegge for en bærekraftig akvakulturnæring i kystområdene, og hvilke kunnskap som mangler. Denne oversikten ble bearbeidet, lagt fram og jobbet med i et halvdags arbeidsmøte der deltakerne var representanter fra planmyndighet (4 kommuner samt fylkeskommunene som deltok i prosjektet), statlig forvaltning som gir innspill til planprosesser (Fiskeridirektorat, Mattilsyn, Fylkesmann) og forskere som skaffer til veie ny kunnskap.

Som et eksempel på hvordan forskningsresultater formidles mot forvaltning og planarbeid brukte vi «risikovurderinga av norsk fiskeoppdrett» som Havforskningsinstituttet har fått i oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å utarbeide, nettopp for å oppnå ei mer kunnskapsbasert akvakulturforvaltning. 

Dette første arbeidsmøtet gav oss et tydelig signal om at det er et gap mellom forsking/ny kunnskap og tilgjengelighet for arealplanleggere i kommuner og fylkeskommuner. Vi avdekket mangler i flyt av kunnskap mellom forskningsmiljøene og arealplanleggerne. Kunnskapen var ikke tilgjengelig på et format og med informasjonsinnhold som planleggerne kan benytte seg av i sitt arbeid.

Statlige etater som leverer innspill til planprosessene er heller ikke bevisst på hvordan de legger til rette sine innspill. Kunnskapen som sektormyndighetene gjerne etterspør fra forskere, blir ikke effektivt utnyttet til å gjøre analyser av konsekvenser av arealbruk i forbindelse med innspill til pågående planarbeid.

Status:
Avslutta
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 61 81 – Utredningsavdelingen Sogn og Fjordane fylkeskommune – Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet – Inntil 200 000 i støtte.
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2012 prosjekt 226181 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 226181

Prosjektansvar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosjektleiar:
Anne Ansnes Hageberg

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport frå forprosjektet Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune