Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2012hp Berekraftig reiseliv


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2012hp Berekraftig reiseliv
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1627
Akronym:   
2012hp Berekraftig reiseliv
Tittel:
Hovudprosjekt: Samspel for berekraftig reiseliv. Vilkår for styrka samspel mellom statlege, regionale og lokale styresmakter for eit berekraftig reiseliv.
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

OVERORDNA MÅL
Styrke kunnskapen om korleis fremje horisontal og vertikal
policy-integrering av målet om eit berekraftig reiseliv.

Delmål:
  1. Etablere ein regional møteplass der lokale, regionale og statlege styresmakter kan utveksle kunnskap, synspunkt og styringssignal omkring arbeidet med å leggje om til ei berekraftig reiselivsutvikling.
  2. Samanfatte internasjonale erfaringar med horisontal og vertikal policy-integrering av målet om eit berekraftig reiseliv.
  3. Få fram erfaringar i Sogn og Fjordane med å integrere målet om ei berekraftig reiselivsutvikling i ulike offentlege sektorplanar og iverksetting av desse.
  4. Få fram kunnskap om vilkår og handlingsrom for horisontal og vertikal policy-integrering av målet om eit berekraftig reiseliv.
  5. Utvikle og prøve ut styringsverktøy og planleggingsmodellar for horisontal og vertikal policy-integrering av målet om eit berekraftig reiseliv knytt til offentleg planlegging etter plan- og bygningslova og etter relevante sektorplanlovgining
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 46 92 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Samspel for berekraftig reiseliv. Vilkår for styrka samspel mellom statlege, regionale og lokale styresmakter for eit berekraftig reiseliv – Inntil 3 millionar i støtte
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvhp2012 reiseliv eigar prosjektnr 224692 rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 224692

Prosjektansvar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Prosjektleiar:
Aall, Carlo
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune