Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2011fp Berekraftige naturopplevingar


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2011fp Berekraftige naturopplevingar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1623
Akronym:   
2011fp Berekraftige naturopplevingar
Tittel:
Forprosjekt: Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse. Korleis kombinera måla om berekraftig reiseliv og auaka verdiskaping i Sogn og Fjordane.
Heimeside:
http://www.vestforsk.no/prosjekt/berekraftige-naturopplevingar-i-verdsklasse

Bakgrunn og utfordringar
:

Meir info om prosjektet:
  • Korleis oppnå berekraftige opplevingsr i verdsklasse? Vestforsk. 30. desember 2012. (les...)

 
HOVUDMÅL
Korleis kan ein implementere eit reiseliv i Sogn og Fjordane som
har høgare lønsemd, gjev lengre opphaldstid, er meir kortreist og inneber lågare klimabelastning?

Delmål:
  1. Identifisere eksisterande datagrunnlag om forbruksmønster, opphaldstid og reisemåte.
  2. Identifisere manglande data og korleis ein best mogleg kan samle inn desse, til dømes innan andre, eksisterande eller planlagte undersøkingar?
  3. Designe ein database der ulike datasett kan integrerast og overvåkast over tid, samt beskrive korleis dette vidare kan utviklast i ein scenariomodell.
  4. Gjennom kvalitative intervju utvikle betre forståing for både motiva til turisten og dei eksisterande ramene for reiselivet i Sogn og Fjordane.
  5. Utvikle ein søknad om hovudprosjekt.
Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvfp2011 eigar reiseliv rffvprosjektsf rffv fou
Prosjekt: 212257

Prosjektansvar:
Vestlandsforsking

Prosjektleiar:
Gössling, Stefan
Vestlandsforsking

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune