Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Interreg IVB Østersjøprogrammet


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IVB > Interreg IVB Østersjøprogrammet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
991
Akronym:   
Interreg IVB Østersjøprogrammet
Tittel:
Interreg IVB Østersjøprogrammet
Heimeside:
http://eu.baltic.net/

Bakgrunn og utfordringar
:
Østersjøprogrammet (The Baltic Sea Region Programme 2007-2013) er et av de sentrale transnasjonale programmene innenfor EUs territorielle samarbeid. Programmet har et budsjett på 236,6 mill Euro, of finansieres av EUs strukturfond (European Regional Development Fund - ERDF), EUs naboskapsprogram (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) og norske nasjonale midler. I tillegg kommer regional finansiering.
Programmet kombinerer:
1) territorielt samvirke og utjevning
2) sosio-økonomisk konkurransekraft og
3) bærekraftig forvaltning av naturressursene

Programområde
Geografisk dekningsområde
Programmet omfatter medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Sverige og nordlige Tyskland. I tillegg innngår nabolandene Norge, Hviterussland og de nord-vestlige regionene i Russland.

Innsatsområder
Overordnet mål er å gjøre østersjøregionen til et attraktivt område å investere, arbeide og bo i. De fire prioriterte innsatsområdene kan sammenfattes som:

Prioritet 1: Fremme innovasjon
Støtter opp om kilder for innovasjon (eksisterende og nye klynger) samt transnasjonal teknologi- og kunnskapsoverføring, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB).
I tillegg støttes tiltak som er rettet mot styrking av samfunnets innovasjonsevne og mulighet til å ta i bruk og tilegne seg ny kunnskap (innovasjonskultur).

Prioritet 2: Intern og ekstern tilgjengelighet
Felles målsettinger innen transport og IKT-infrastruktur for å fremme tilgjengelighet og økonomisk vekst i alle deler av Østersjø-regionen.
Støtter tiltak som stimulerer videre integrasjon innen eksisterende strategiske utviklingsregioner (development zones) og etablering av nye. Videre er det viktig å få til samarbeid mellom naturlig sammenhengende regioner på tvers av landegrensene for å styrke potensialet for en bærekraftig økonomisk utvikling – vekst og sysselsetting.

Prioritet 3: Østersjøen som felles ressurs
Prioritet 3 innebærer:
  • Forvaltning av havområdet (water mangement) med særlig oppmerksomhet på handlinger og strategier for å forbedre miljøkvaliteten i Østersjøen.
  • Økonomisk forvaltning av havområdene og en bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene
  • Å fremme maritim sikkerhet
  • Integrert utvikling på sjøen og i kystområdene

Prioritet 4: Attraktive og konkurransedyktige byer og regioner
Retter seg mot å styrke hovedstadsregionene, byer og by-områder som motorer for økonomisk vekst og utvikling. Videre strategisk støtte som bidrag til en integrert og balansert økonomisk og sosial utvikling over hele østersjøregionen (territoriell utvikling).
Under prioritet 4 legges det også vekt på å styrke sosio-økonomiske betingelser for by- og regionutvikling.

Finansiering og prosjektrammer
Partnere fra Danmark, Finland Sverige og Tyskland kan få dekket inntil 75% av prosjektkostnadene. Partnere fra Estland, Latvia, Litauen og Polen kan få dekket inntil 85% av kostnadene. For norske partnere dekkes inntil 50%, og for russiske og hviterussiske inntil 90% av kostnadene.

Søkere kan være
  • myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå
  • offentlige organer/institusjoner eller organisasjoner med offentlig ansvar, f.eks. forsknings- og utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet og andre ikke-kommersielle organisasjoner.
Private (kommersielle) organisasjoner kan delta som tilleggspartnere for egen regning.

Ansvarlig programsekretariat i EU:

Joint Technical Secretariat Rostock
Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 45484 5281
E-mail: info@eu.baltic.net

Joint Technical Secretariat Riga
Elizabetes iela 19
1010 Riga, Latvia
Tel: +371 735 7368

Internettlink: http://eu.baltic.net

Norsk kontakt:
Østlandssamarbeidet
Ann Irene Sæternes - tlf.: 61 28 93 53 - Mob: 958 32 758 - ann-irene.saeternes@oppland.org
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
målgrupper, finansiering, deltaking, aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune