Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Interreg IVB Nordsjøprogrammet


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IVB > Interreg IVB Nordsjøprogrammet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
990
Akronym:   
Interreg IVB Nordsjøprogrammet
Tittel:
Interreg IVB North Sea Region Programme
Heimeside:
http://www.northsearegion.eu/ivb/home/

Bakgrunn og utfordringar
:
INTERREG IVB Nordsjøprogrammet arbeider med det siste innen virkemidler for regional utvikling gjennom transnasjonale prosjekter. Et overordnet mål for programmet er å utvide rammene for territorielt samarbeid og satse på kvalitativt sterke prosjekter innen innovasjon, miljø, tilgjengelighet og bærekraftig og konkurransedyktige lokalsamfunn.
Programmet har et budsjett på 140 mill. Euro fra EU. I tillegg kommer 9,6 mill. Euro for norske partnere.


Deltakende regioner
Geografisk programdekning
Programmet forbinder regioner fra sju land rundt Nordsjøen. De 7 landene er Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, den flamske delen av Belgia, Storbritannia og Norge. Regionen dekker 664 000 kvm og om lag 60 mill. innbyggere.

Innsatsområder
Programmets mål er å gjøre nordsjøregionen til et bedre område å leve, arbeide og investere i.
Nordsjøprogrammet skal bidra til å bedre livskvaliteten til beboerne i regionen ved å sørge for at det er tilgang til flere og bedre arbeidsplasser og ved å sikre og forbedre de miljømessige kvaliteter som kjennetegner regionen.

Prioritet 1 – utnytte vår evne til innovasjon
Utvikling av nye, forbedrede produkter er avgjørende for langsiktig konkurransekraft. Innovasjon kan føre til nye økonomiske muligheter i områder som opplever strukturelle endringer. Nordsjøregionen har godt omdømme når det gjelder FoU og innovasjon, dog med visse variasjoner innen regionen. Det er helt nødvendig å bygge på denne kunnskapsbasen når framtidens utfordringer skal møtes, og vi skal gjøre nordsjøregionen til et bedre område å leve, arbeide og investere i.

Prioritet 2 – fremme bærekraftig bruk av våre omgivelser
Nordsjøregionen har ry for å være et område med miljømessig høy kvalitet. Miljøet er beskyttet både av et restriktivt regelverk og en kultur for å ivareta disse kvalitetene. Miljøet er under press fra sosial og økonomisk utvikling, og fra de globale endringene som stadig blir tydeligere. Formålet med prioritet 2 er å styre utviklingen slik at miljøet ivaretas for kommende generasjoner en og gjøre nordsjøregionen til et bedre område å leve, arbeide og investere i.

Prioritet 3 – forbedre atkomsten til steder i Nordsjøregionen
Å fremme lettere atkomst og samferdsel er helt nødvendig for å oppfylle de overordnede målsettingene for nordsjøprogrammet. Atkomst og samhandling handler ikke bare om fysisk infrastruktur, men også om logistikk og prosedyrer for å tilrettelegge for og optimalisere vareflyt og persontransport. Gjennom transnasjonal samhandling skal atkomsten til steder og områder i regionen forbedres slik at det betyr en reell forbedring for beboere og bedrifter, og dermed gjør nordsjøregionen til et bedre område å leve, arbeide og investere i.

Prioritet 4 – fremme bærekraftige og konkurransedyktige lokalsamfunn: Skape steder som det er attraktivt å bo og arbeide i.
Lokalsamfunnene som utgjør nordsjøregionen opplever alle trykket av endringstakten. Dette antar forskjellig form avhengig av de demografiske, økonomiske og miljømessige utfordringene som gjør seg gjeldende. Spørsmål om inkludering, fortetning og arealbehov er viktige for områder som opplever befolkningsvekst, mens andre mister arbeidsplasser, opplever reduksjon i tjenestetilbudet og redusert befolkning. Mange slike problemer må håndteres på lokalt eller regionalt plan, men det at de oppleves likt og gjennomgående fører til de samme behovene for funksjonell samhandling mellom lokalsamfunnene er et sterkt argument for at problemene bør løses gjennom bidrag fra transnasjonalt samarbeid.
Under prioritet 4 søker nordsjøprogrammet å bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn gjennom å utvikle nye og uprøvde virkemidler. Strukturelle endringer gjør at en bør fremme holistisk (helhetlig) tilnærming for derigjennom å sikre livskraftige lokalsamfunn som er attraktive steder å bo og arbeide i.

Finansiering og prosjektrammer
Et prosjekt må omfatte minst tre partnere fra tre forskjellige deltakerland, og minst et av disse må være et medlemsland. Partnere skal være offentlige eller "offentlig-lignende" organisasjoner. I det siste ligger at partneren må være en organisasjon som har et non-profit forhold til prosjektet og at alle prosjektresultater stilles gratis til rådighet for offentligheten.
Partnersamarbeidet må omfatte minst to av følgende kriterier:
- Felles utvikling
- Felles implementering
- Felles prosjektteam
- Felles finansiering

Alle deltakere må søke om samme andel tilskudd til sin deltakelse. Normalt søkes det om 50% tilskudd.

Ansvarlig programsekretariat i EU:
Interreg IIIB North Sea Programme
Jernbanegade 22
DK-8800 Viborg
Denmark

Tel: +45 8728 8070
Fax: +45 8660 1680

E-post: info@northsearegion.eu
Programmets hjemmeside

Norsk kontaktpunkt:
Hordaland fylkeskommune
Strategi-og næringsavdelinga - Europakontoret
Europakontorets nettside

Kate Clarke
Tlf: +47 55 23 95 32
Mob: +47 934 67 645
e-post: kate.clarke@post.hfk.no

Kontaktperson i KRD:
Axel Rød
Telefon: +47 22 24 70 16
axel.roed@krd.dep.no
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking, anna
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune