Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Marin utdanning i øvre sjiktet


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Marin utdanning i øvre sjiktet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1868
Akronym:   
Marin utdanning i øvre sjiktet
Tittel:
Marin utdanning i øvre sjiktet
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Rekrutteringa til dei marine næringane (fiskeri og havbruk ) har gjennom mange år vore mykje lågare enn det marint næringsliv i fylket har trong for. Det er fleire ledige lærlingplassar innan akvakultur.

Søkjartala til vidaregåande opplæring i fylket innan dei marine faga Naturbruk (Vg1), Akvakultur (Vg2), Fiske og Fangst (Vg2) og TAF (Vg1,2, 3), syner at både fiskeri- og akvakulturnæringa gjennom fleire år har blitt oppfatta av ungdommen som lite attraktive karrierevegar.  

I Verdiskapingsplanen er det sett som mål at det i 2025 skal vere 30 elevar som søkjer til opplæringstilbodet i akvakultur og 15 elevar som søkjer fiske og fangst.

Delprogrammet skal bidra til å utvikle eit så attraktivt opplegg for marin utdanning på vidaregåande skule at det vil tiltrekke seg eit høgt tal søkjararSatsinga skal bidra til å utvikle attraktiv utdanning på Måløy vidaregåande skule retta inn mot verdikjedene i sjømatnæringane. 
Strategi:
Gjennom ulike tiltak skal ein bidra til å auke attraktivitetn og søkjartala til dei marine linjene ved Måløy vidaregåande skule.

Det er sett ned ei prosjetgruppe som skal følgje opp dette arbeidet.

Tiltak skal m.a. hentast frå eit nytt marint rekrutterings- og kompetansefond som akal etablerast. Fondet vil hente midlar frå undervisningskonsesjonen som er under søknad.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Prosjektet er forankra i Verdiskapingsplanen i Sogn og Fjordane, Sjømatnæringane.
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2016
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Marin utdanning
Akvakulturutdanning
fiskeriutdanning
Måløy vidaregåande skule

Prosjekt

Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune