Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Akvakultur


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > Akvakultur
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1458
Akronym:   
Akvakultur
Tittel:
Tilretting for ei bærekkraftig auka verdiskaping for akvakulturnæringa i Sogn
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:


Tiltak:


Samle eksisterande målingar av straum og endringar i saltinnhald og temperatur for å sjå om dette kan bidra til auke kunnskap om fjordtilhøva
 
Påverke til at det vert etablert gode straummodeller for Sognefjorden. Desse kan m.a. nyttast til risikoanalyse
for spreiing av utslepp av olje, til å sjå på smitteveger mellom
akvakulturlokalitetar og brønnbåttrafikk, og bidra til å forklare
vandringsmønsteret til villaks og sjøaure
 
Oppmode til interkommunalt samarbeid om arealbruk i sjø (t.d. regionale/interkommunale kystsoneplaner) og at det i desse vert avsett eigna areal til akvakultur 

Delfinansiere tiltak/prosjekt m.a. som kan bidra til å redusere påslag av lakselus, å førebygge spreiing av potensielle patogene organismar og førebygge rømming av fisk
 
Påverke “dataeigarane” slik at miljødata og lusedata frå Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan verte lettare tilgjengeleg
 
Få på plass eit system for varsling, overvaking og betre kommunikasjon mellom næring, elveeigarar og forvaltning ved rømming av oppdrettsfisk (også på tvers av fylkesgrensene) og knytte gode rutinar for beredskap og handling til dette
 
Gjennomføre ei GIS- analyse av moglege lokalitetar for landbaserte oppdrettsanlegg i Sognefjorden
 
Undersøke om kva tiltak som vert sett i verk m.o.t. akvakulturnæringa ved eit potensielt oljeutslepp utanfor
Sognefjorden 

Undersøke kva konsekvensar skipstrafikk kan ha for oppdrettsnæringa og villaks og sjøaurebestandane
 
Nytte deler av Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane for å auke graden av vidareforedling av oppdrettsfisk.


 

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune