Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram

Villaks og sjøaure


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > Villaks og sjøaure
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1457
Akronym:   
Villaks og sjøaure
Tittel:
Vidareutvikle eit kunnskapsgrunnlag som skal bidra til ei meir heilskapleg forvalting av vill laks og sjøaure. Dette skal danne grunnlag for ei auka verdiskaping basert på turistfisket.
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Tiltak:

Bidra til utarbeiding av drifts/forretningsplaner for utvalde lakseelver

Teste og vidareutvikle videoovervaking som metode for å auke kunnskapsnivået om  inn- og utvandringsmønsteret til anadrom laksefisk, for å skilje laks frå aure, og skilje villaks frå oppdrettslaks.

Bidra til å etablere standardiserte rutinar for registrering av oppdrettslaks i elvane

Undersøke innslag av oppdrettslaks i utvalde elver, både midt på sommaren og om hausten før gyting.

Bidra til å utvikle objektiv forståing av gytebeststandsmål for villaks

Bidra til auka kunnskap om bestandssituasjonen for sjøaure i Sognefjorden, m.a. teljing av gytefisk i utvalde elvar

Vurdere fangstrapportering av sjøaure i sjø

Bidra til at elveeigarar tek i bruk FHL sitt miljøfond for å fiske ut rømt oppdrettslaks frå elvane

Etablere betre dialog mellom kraftselskap/vassdragsregulantar, forvalting- og villlaksinteresser, der ein m.a. skal fremje miljøbasert vassføring i lakseelvene ved utbygging og ved reforhandling av konsesjonar

Utarbeide eit samla oversyn over trusselbilde for villaks og sjøaure ved utbygging av småkraftverk

Bidra til kvalitetssikring av kultiveringsarbeidet i lakse/aureelvane

Følgje HI sitt arbeid med å utvikle metodikk for teljing av lakselus på villfisk (bæreemnemodell)

Greie ut om fangstrapporteringa i elv kan gjerast enklare.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År oppstarta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune