Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Fornying av offentleg sektor og IKT


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Fornying av offentleg sektor og IKT
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
635
Akronym:   
Fornying av offentleg sektor og IKT
Tittel:
Program fornying av offentleg sektor og IKT i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
 
Fylkestinget vedtok Fylkesplanen 2005 – 2008, Vegen vidare for Sogn og Fjordane den 9. juni 2004. Hausten 2004 vedtok Fylkesutvalet ei oppfølging kalla ”Frå plan til handling” og oppnemnde sju arbeidsgrupper med definerte satsingsområde som fekk i oppgåve å konkretisere mål, strategiar og forventa resultat.

Desse sju satsingsområda var:
 1. Industri
 2. Småskala næringar og lokalsamfunn, og bruk og vern
 3. Havbruk og fiske
 4. Nye næringar / tenester
 5. Folkehelse og livsutfalding
 6. Ungdom
 7. Folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd. 
Programmet for Fornying av offentleg sektor og IKT skal vere ein arena for koordinering og samarbeid mellom nært beslekta utviklingsarbeid. Offentleg sektor i Sogn og Fjordane har mange utfordringar, men oversynet over prosjekt og aktivitetar knytt til omstilling og fornying, viser vilje til å ta tak i utfordringane. Ei viktig oppgåve for programstyret vert å skaffe seg oversyn og leggje til rette for formidling og læring mellom verksemder i omstilling.

Programstyret vil samstundes arbeide for å posisjonere i fylket i nasjonale program og satsingar, og få fram større samarbeidsprosjekt. Arbeidet i programstyret vil bli kopla mot dei samarbeidsfora og arenaer som alt eksisterer, som IT-forum og regionråda.
 
Strategi:

Programmet for Fornying av offentleg sektor og IKT har desse strategiane:

 • samordne bruken av midlane
 • støtte opp under samarbeidstiltak i offentleg sektor
 • bruke kommunesamarbeida aktivt
 • skape nettverk og arenaer for erfaringsutveksling og læring i sektoren
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Organ: Fylkesutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møtedato: 14.12.2005
Arkivsak: 04/3616
L.nr. 22855/05
Sak: 122/05
Tittel: Felles regionalt utviklingsprogram for Sogn og Fjordane
Sektor:
Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
fornying, offentleg sektor, ikt,

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Traineeprosjektet 2006/2007

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Programplan 2008 for Fornying av offentleg sektor og IKT
Årsrapport 2007 for Fornying av offentleg sektor og IKT

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune