Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Opplevingsnæringar


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
631
Akronym:   
Opplevingsnæringar
Tittel:
Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Fylkestinget vedtok Fylkesplanen 2005 – 2008, Vegen vidare for Sogn og Fjordane den 9. juni 2004. Hausten 2004 vedtok Fylkesutvalet ei oppfølging kalla ”Frå plan til handling” og oppnemnde sju arbeidsgrupper med definerte satsingsområde som fekk i oppgåve å konkretisere mål, strategiar og forventa resultat.

Desse sju satsingsområda var:
 1. Industri
 2. Småskala næringar og lokalsamfunn, og bruk og vern
 3. Havbruk og fiske
 4. Nye næringar / tenester
 5. Folkehelse og livsutfalding
 6. Ungdom
 7. Folkestyre og medverknad. Offentleg verksemd. 
Arbeidsgruppene la fram sine tilrådingar i form av rapportar juli 2005. Fylkesplanen og rapportane ligg på FK sine nettsider.
Program ”opplevingsnæringar” er avleidd av desse satsingsområda. Programmet skal vurdera strategiar og forslag frå dei ulike satsingsområda, om desse kan ha noko føre seg i høve opplevingsnæringar.

I fleire av satsingsområda har ein lagt vekt på å få fram tiltak som kan vera med å utvikla den einskilde bedrift (produksjonsmåtar, produkt, verdikjeda, etc.), men også eksterne rammevilkår ( infrastruktur, lover, reglar, tilskot, skular, etc..) og utvikling av fellestiltak (organisasjonar, nettverk, marknadsføring, destinasjonsutvikling, etc..).
Strategi:
Utlysing av midlar
Programstyret sin hovudstrategi har vore å lysa ut midlar til gode tiltak, som fører til måloppnåing i programmet, ein gong pr. år. Utlysinga har som oftast vore tidleg i mars, med søknadsfrist i april.

Grunngjevinga for denne strategien er at programstyret fyrst prøvde på eiga hand å finne ut kva tiltak ein skulle etablera, og fann at dei ikkje hadde den kunnskapen om opplevingsnæringane dei måtte ha for å ta ansvar for tiltaka.

Programstyret meinte at mangfaldet innan ei ny satsing som opplevingsnæringar, berre kunna hentast fram gjennom utlysingar.

Om "omlaupstida" for programmet hadde vore lengre frå starten, ville truleg denne strategien vorte kombinert med tiltak utvikla av programstyret i tillegg.

I 2006 vart søknader som allereie var komne inn til verkemiddelapparatet handsama i staden.

Ein har spissa utlysinga til å gjelde opplevingsbedrifter innan mat, natur og kultur

Prioriteringar av tiltak
Programstyret har hatt følgjande prioriteringar når det gjeld tildeling av økonomiske midlar: 
 1. Konkret og synleg verknad framfor utgreiingar og generelle prosjekt.
 2. Mest mogeleg oppleving pr krone.
 3. Må ha konkret effekt for næringslivet og/eller stor verdi for lokalsamfunnet.
 4. Unngå saker og tiltak som naturleg høyrer heime hjå andre finansieringskjelder.
 5. Unngå store saker som Programstyret ikkje har tilstrekkeleg økonomisk ramme til.
Arbeidet i programstyret
Programstyret har hatt som mål å fortløpande evaluera tiltaka som får støtte gjennom rapporteringar, for utvikling av programarbeidet.

Programstyret og dei som får tilskot skal bruke RUP-Norge (www.rup.no) som verkty for dynamisk rapportering på nettet.

Programstyret har hatt som mål å lage møteplassar for erfaringsutveksling mellom bedrifter og organisasjonar som driv med opplevingsnæringar.

Programstyret har drive kontinuerleg utvikling av metodikk knytt til utlysing, vurdering av søknader og rapportering, og meinar sjølve å ha kome fram til gode løysingar.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Organ: Fylkesutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møtedato: 14.12.2005
Arkivsak: 04/3616
L.nr. 22855/05
Sak: 122/05
Tittel: Felles regionalt utviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Organ: Hovudutval for plan og næring
Møtedato: 20.06.2006
Arkivsak: 06/2929
Sak: 31/06
Tittel: Budsjettdisponering 2006 - programplanar
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
År avslutta: 2010
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
opplevingsnæringar, oppleving, explore, reiseliv, turisme, helse, sport, fritid, opplevsf
Sogn og Fjordane

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Tilskot 2006
Tilskot 2007
Tilskot 2008
Tilskot 2009
Tilskot 2010

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Utlysing av midlar program opplevingsnæringar
Tilskot frå program opplevingsnæringar 2008
Stor interesse for program opplevingsnæringar
Utlysing av midlar program opplevingsnæringar
Program opplevingsnæringar presenterte seg
Tilskot frå Program Opplevingsnæringar 2007
Verkemidlar Opplevingsnæringar i SF - katalog
Opplevingsnæringar fekk kr 1,7 mill for 2006

Aktivitetar

Møte 10 i program opplevingsnæringar
Møte 9 program opplevingsnæringar
Møte 8 program opplevingsnæringar
Møte 7 program opplevingsnæringar
Møte 6 program opplevingsnæringar
Møte 5 program opplevingsnæringar
Møte 4 program opplevingsnæringar
Møte 3 program opplevingsnæringar
Møte 2 program opplevingsnæringar
Møte 1 program opplevingsnæringar

Rapportar

Program opplevingsnæringar 2005-2008

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune