Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

Interreg IIIC


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IIIC
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
272
Akronym:   
Interreg IIIC
Tittel:
Interreg IIIC
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Hva er Interreg III

 

Internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er viktig for å sikre norske interesser, blant annet i forbindelse med revisjon av EUs regionalpolitikk, statsstøtteregelverk og EU-utvidelsen. Regjeringen ser derfor på norsk deltakelse i EUs Interregprogram som et viktig bidrag til europapolitikken.

Gjennom dette samarbeidet og erfaringsutveksling med andre land og regioner i Europa kan Norge også få impulser til å videreutvikle norsk regionalpolitikk, styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør og stimulere til næringsutvikling i distriktene.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Det har lagt til rette for oppbygging av sosiale og kulturelle fellesskap og har gjennom dette medvirket til en mer balansert utvikling og integrasjon i Europa. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996. Inneværende programperiode strekker seg fram til og med 2006.

De enkelte programperiodene i Interregsamarbeidet har gitt navn til forskjellige «generasjoner» av programmer. Den første programperioden, Interreg I, varte fra 1991 til 1993, Interreg II pågikk mellom
1994 og 1999, mens det nåværende Interreg III-programmet strekker seg fra 2000 til 2006. Neste programperiode vil løpe fra 2007 til 2013.

Interreg består av tre "armer" eller programområder, A, B og C, som i sin tur omfatter en rekke delprogrammer og enkeltprosjekter.

Interreg A handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonsgrense. Prioriterte innsatsområder er:
· Å fremme utvikling i distriktene
· Å fremme utvikling av entrepenørskap og små og mellomstore bedrifter
· Å fremme samarbeid innenfor utdanning, forskning, kommunikasjon, helse og kultur

Interreg B dreier seg om transnasjonalt samarbeid; styrking av unionen gjennom regionale samarbeidskonstellasjoner som kan omfatte både nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Prioriterte innsatsområder er:
· Å utvikle strategier for samordnet planlegging på en transnasjonal skala, mellom byer og mellom by og omland
· Å fremme utviklingen av effektive og bærekraftige transportsystemer spesielt i perifere områder
· Å fremme bevaring av miljøet og god forvaltning av natur- og kulturressurser

Interreg C omfatter interregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ikke nødvendigvis grenser til hverandre. Prioriterte innsatsområder er:

  • Erfaringsutveksling
  • Nettverksbygging
  • RFO (Regional Framework Operations), tematiske miniprogrammer hvor flere prosjekter inngårI tillegg til disse tre programområdene omfatter Interreg-samarbeidet også de to programmene ESPON og INTERACT, som begge ble startet i 2002.

ESPON, The European Spatial Planning Observatory Network, eller Det europeiske observasjonsnettverket for romlig planlegging som det kan kalles på norsk, er et samarbeid mellom en rekke europeiske plan- og forskningsinstitusjoner. Formålet er å utvikle et felles datagrunnlag som kan gjøre det mulig å sammenlikne den regionale utviklingen i hele Europa.

INTERACT er et støtteprogram for Interreg og har til hensikt å systematisere og formidle gode brukererfaringer («best practice»-eksempler) mellom programmene og deltakerne i enkeltprosjektene.

Budsjettet for det pågående Interreg IIIprogrammet er ca. 4,9 milliarder euro (ca. 40 milliarder NOK), fordelt på hele programperioden 2000-2006. Av dette beløpet går 67 prosent til Interreg A, 27 prosent til Interreg B og 6 prosent til Interreg C.

I EU er Interreg-programmene finansiert av midler fra regionalfondet, ERDF, eller andre strukturfondsmidler. Som ikkemedlem kan ikke Norge nyttegjøre seg EU-finansiering, og den norske deltakelsen i Interreg blir finansiert over statsbudsjettet og gjennom lokale, regionale og andre nasjonale tilskudd. Til sammen er det fra norsk side bevilget vel 1 mrd. kroner til Interreg III for perioden 2000-2006.

Selv om Interreg er et regionalpolitisk utviklingsverktøy for EU, kan også ikkemedlemmer, som for eksempel Norge, få delta. Interreg er videre et «åpent» program, der både statlige aktører, fylkeskommuner og kommuner, frivillige organisasjoner og private bedrifter kan delta i prosjektene.

Et hovedprinsipp for Interreg er at regionene på hver side av en nasjonsgrense, eller nasjonene som deltar skal ha en felles strategi og et felles utviklingsprogram. Videre skal samarbeidet organiseres som et partnerskap og det skal bygge på en «grasrot-modell» («bottom up-modellen»).

Mer informasjon finner du i KRDs Interreg-brosjyre, som du kan laste ned her

Strategi:

 

Interreg III C programmer
Nord
Interreg IIIC er samarbeidsprogrammet hvor europeiske regioner med felles utfordringer sammen kan søke løsninger uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. Les mer
Øst
Interreg IIIC er samarbeidsprogrammet hvor europeiske regioner med felles utfordringer sammen kan søke løsninger uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. Les mer
Sør
Interreg IIIC er samarbeidsprogrammet hvor europeiske regioner med felles utfordringer sammen kan søke løsninger uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. Les mer
Vest
Interreg IIIC er samarbeidsprogrammet hvor europeiske regioner med felles utfordringer sammen kan søke løsninger uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. Les mer
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2000
År godkjent: 2000
År oppstarta: 2000
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
eu, regional policy, interreg IIIC

Delprogram

IIIC East
IIIC North
IIIC South
IIIC West

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune