Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

3.Arealbruk


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 3.Arealbruk
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1762
Akronym:   
3.Arealbruk
Tittel:
Arealbruk - sjøområda i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Verdiskapingsplanen (kap.10 satsing på sjømatnæringar) heiter det m.a.:

Arealplanlegginga må bygge på kunnskap om miljøforsvarleg utvikling av næringa. Delar av kunnskapsgrunnlaget må utviklast lokalt, vi treng kunnskap om økosystema våre, særleg fjordane og dei nære kystområda. Utvikling av sjømatnæringa krev berekraftig ressursforvaltning.


Strategi:
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Fylkestinget sak 21/14: kartlegging av sjø og sjøbotn.
Møte 11.06.2014
1. Fylkeskommunen ser arbeidet med kunnskapsutvikling for berekraftig bruk av kystsona som viktig
2. Fylkeskommunen vil bidra til finansiering av prosjektet "Marine grunnkart" under føresetnad av at ein vert einige med involverte kommunar og næringsaktørar om fullfiansiering. prosjektet dekker fire kommunar og bør kunne gje god effekt for planarbeid knytt til sjøområda langs skysten.
3. Prosjektet har ein samla kostnadsramme på 3 mill kr. Fylkeskommunen set av 1,270 mill.kr. og tek denne løyvinga frå marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane og restmidlar til regionalt plan og utviklingsarbeid, jf. saksutgreiinga
4. Fylkesrådamennen får i oppgåve å følgje opp prosjekttet med sikte på fullfinansiering.
5. Fylkeskommunen meiner at det er eit nasjonalt ansvar å få kartlagt kystområda som lekk i arbeidet med kunnskapsbasert planlegging, forvaltning og verdiskaping. Fylkeskommunen vil derfor ta initiativ ovanfor sentrale styresmakter for å få programmet Kyst-mareano etablert så snart som mogleg

Sektor:
Næringslivet, Miljø, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vpsf25

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

opparbeiding av marine grunnkart

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune