Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1748
Akronym:   
2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
Tittel:
Program: Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Rekrutteringa til dei marine næringane (fiskeri og havbruk) har gjennom fleire år vore mykje lågare enn det marint næringsliv i fylket har trong for framover. Næringane etterspør rekruttering innan ei stor breidde kompetanse. Det siste året har søkjartala steget, m.a. som ei følgje av nedgang i oljeleitingsaktiviteten. Det er likevel viktig å utvikle ei opplæring som er i tråd med næringa sine behov, og syte for at kvaliteten op opplæringstilbodet er høgt.

Dette programmet vil i første rekke rette sin aktivitet mot praktisk og teoretisk fagkompetanse  som fiskeri- og oppdrettsnæringa har trong for. 

Strategi:
"Rekruttering og kompetanse innan sjømatnæringane" er organisert som ei programsatsing der partnarskapen skal stå sentralt. Arbeidet vil vere konsentrert mot to målgruppar:

1) Elever ved Måløy vidaregåande skule - ved å utvikle eit mest mogleg attraktivt studieopplegg for marine fag for Vg1 og Vg 2 og TAF.
Ansvarleg: Lena Søderholm, NKA

2) Måløy Marine Kompetansesenter - Kompetanseheving for tilsette i oppdrattsnæringa i fylket gjenom å kartlegge og bidra til å få på plass kompetanse-hevande tiltak i samsvar med næringa sine ynskjer.
Ansvarleg: Frode Hovland, NKA

Innan kvart innsatsområde vil vi organisere eigne delprogramgrupper for planlegging og gjennomføring av tiltak.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sjømatnæringa
Undervisningskonsesjon

Delprogram

Marin utdanning i øvre sjiktet
Måløy marine kompetansesenter

Prosjekt

Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Undervisningskonsesjon

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune