Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

RFFVsf VESTLANDET 2025


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf VESTLANDET 2025
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1723
Akronym:   
RFFVsf VESTLANDET 2025
Tittel:
Vestlandet 2025
Heimeside:
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Forside/1253953763244

Bakgrunn og utfordringar
:
VESTLANDET 2025  - FRÅ HANDLINGSPLAN 2014-15
Regionalt forskingsfond Vestlandet ønskjer å medverke til utvikling av ny kunnskap som peiker fram mot gode løysingar ovanfor sentrale utfordringar for landsdelen i eit nokre lengre tidsperspektiv. Temaområdet Vestlandet 2025 er meint å vere fondet sitt verktøy for å få fram slik kunnskap.

Bestillinga til Regionalt forskingsfond Vestlandet frå dei tre fylkestinga (sjå avsnitt 1.2) har to hovudoverskrifter knytt til temaområdet Vestlandet 2025:

• Eit klimanøytralt Vestlandet 2025
• Eit robust og bærekraftig samfunns- og næringsliv i 2025

Ei utlysing av regional kvalifiseringsstønad innan Vestlandet 2025 i 2013 gav opp mot 10 søknader med svært ulikt innhald, dei fleste seint på året. Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet ønskjer å drøfte temaområde og innretting på bakgrunn av desse søknadene før det vert lyst ut fleire prosjektmidlar. Ei avgjer om neste utlysing vil verte publisert på fondet si heimeside.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
RFFV vestlandet 2025 sogn og fjordane rffvsf rffv fou
PROGRAMLEIING

RFF Vestlandet
Sekretariatet
Sjå nettsida.

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

2013fp Berekraftig Vestlandslandbruk
2013fp Havforsuring og sjømatnæringen

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune