Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

RFFVsf OFFENTLEG ADMINISTRASJON


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf OFFENTLEG ADMINISTRASJON
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1695
Akronym:   
RFFVsf OFFENTLEG ADMINISTRASJON
Tittel:
RFFV OFFENTLEG ADMINISTRASJON
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Meir effektiv rapportering i offentleg sektor

Førde kommune får 2,1 millionar kroner til eit forskingsprosjekt der målsettinga er å utvikle nye og meir effektive metodar for rapportering frå kommunar til stat. Norske kommunar er pålagde å rapportere jamleg til ulike statlege instansar på ei rekke forvaltingsområde. Det vert ferdigstilt svært spesifikke og detaljerte rapportar til bestemte tidsfristar, noko som både er svært ressurskrevjande for kommunane og medfører at moglegheitene for gjenbruk er små.

Gjennom forskingsprosjektet som no får støtte frå RFF Vestlandet, ønskjer ein å utvikle smartare og meir effektive rapporteringsløysingar basert på opne data der statlege instansar sjølv kan hente ut den informasjonen dei har behov for på ønska tidspunkt. Prosjektet omfattar også ei kartlegging av ressursbruken knytt til rapportering blant alle kommunane i Sogn og Fjordane, slik at ein kan blinke ut dei områda der gevinsten av å effektivisere vert størst.

- Det er forska forsvinnande lite på utvikling av meir effektive rapporteringsmetodar, så her kan overføringsverdien til heile offentleg sektor vere stor. Prosjektet er også spennande fordi det tar eit nedanfrå-og-opp-perspektiv og ser utfordringane frå kommunal side, seier Kjelsnes.

Initiativet til prosjektet kjem frå eit breitt samansett partnarskap i Sogn og Fjordane, som i tillegg til Førde kommune inkluderer kommunane Flora, Sogndal og Eid, Stiftinga Vestlandsforsking, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og UNI Research.

For meir informasjon, kontakt Ole John Østenstad, rådmann i Førde kommune, på tlf. 901 79 283, eller Svein Ølnes, forskar ved Vestlandsforsking, på tlf. 917 39 918.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2013
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv offentleg administrasjon rffvprogramsf rffv fou

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

2013fp Digitalisering mindre kommunar
2013fp Rapporteringskrav mot kommunane
2015hp Nytt forvaltningssystem fleirbruk utmark
2015hp Smartare rapportering

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune