Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1734
Akronym:   
B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane
Tittel:
Satsingsområde "Sjømatnæringar Sogn og Fjordane" i verdiskapingsplanen 2014 til 2025
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Sogn og Fjordane er eit kyst- og fjordfylke, og marine næringsvegar har gjennom generasjonar gjeve grunnlag for matauke, arbeidsplassar og busetnad.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennom mange år hatt havbruk og fiskeri som eit satsingområde, og det var naturleg at dette vart teke inn i arbeidet med Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane.

Arbeidet med å følgje opp målsettjingane frå planen skal gjennomførast i satsinga kalla "Sjømatnæringar". Målsetningane i planen skal følgjast opp gjennom arbeid som skal finne stad i tre hovudarbeidsblokker:
  • "Rekruttering og kompetanse innan sjømatnæringane
  • "Arealplanlegging"
  • "Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringane"
Strategi:
Meir om dei tre hovudarbeidsblokkene er:

"Rekruttering og kompetanse innan sjømatnæringane" er organisert som ei programsatsing der partnarskapen skal stå sentralt. Arbeidet vil vere konsentrert mot to målgruppar:
1) Elever ved Måløy vidaregåande skule - ved å utvikle eit mest mogleg attraktivt studieopplegg for marine fag for Vg1(Naturbruk), Vg 2 (Akvakultur) og YSK.
2) Kompetanseheving for tilsette i oppdrattsnæringa i fylket gjenom å kartlegge og bidra til å få på plass kompetanse-hevande tiltak i samsvar med næringa sine ynskjer.

"Arealplanlegging" skal gjennomførast etter eit programutkast som er under utarbeiding. Dette er pr. haust 2016 ikkje på plass.

"Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringane"
vert gjennomførast i regi av Innovasjon Norge. IN har såleis hovudansvaret for initiering, gjennomføring og rapportering av dei ulike tiltak som vert sett i gang. Dette vil vere med i det årlege oppdragsbrevet tfrå Sogn og Fjordane fylkeskommune til Innovasjon Norge.


Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Fylkestinget 09.12.2014
Sektor:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
År avslutta: 2025
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
sjømatnæringar, sjømat, havbruk, fiskeri
Koordinator for satsinga, Lena M. Søderholm

Tel. 970 35 449

e-post: lena.soderholm@sfj.no

Program

1.Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane
2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa
3.Arealbruk

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Nøkkeltall 2017 Vestlandet
0-punktsanalyse for havbruksnæringa i Sogn og Fjordane 2013
Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordne

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune