Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon

NORA - Nordisk Atlantsamarbeid


Forankring: NORA - Nordisk Atlantsamarbeid
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
458
Akronym:   
NORA - Nordisk Atlantsamarbeid
Tittel:
Nordisk Atlantsamarbeid (Vest-Norden)
Regional dekning:
Europa
Heimeside:
Bakgrunn, skildring og utfordringar:

Nordisk Atlantsamarbeid i sin nåværende form, kom i gang i 1996, og er en samarbeidskomité mellom Færøyene, Grønland, Island og Vest+Nord- Norge, i regi av Nordisk Ministerråd. Politikken for samarbeidet fastlegges av Nordisk Ministerråd, og midlene som forvaltes kommer også herfra. Hovedsekretariatet ligger på Færøyane, mens det er undersekretariat i de enkelte land. NORA er et rådgivende serviceorgan for institusjoner, bedrifter og private, og gir økonomisk støtte til delfinansiering av samarbejdsprosjekter.

 

Hvor skal NORA hen i næste programperiode

 

De vigtigsteudfordringer for Nordisk Atlantsamarbejde2000-2006.

Alt tyder på, at den vigtigste opgave for samfundene i den Nordisk Atlantregion i den kommende programperiode bliver at kunne fastholde og tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft i konkurrence med de større miljøer i Nordamerika og Europa.Det vil være nødvendigt, for at stå sig i den globale konkurrence, at opbygge dynamiske og innovative miljøer, der både kan levere erhvervsmæssige udfordringer og en livsstil, der står sig i konkurrencen med de større samfund.

 

I den kommende programperiode må der sigtes mod at understøtte innovationsprocessen i erhvervslivet i regionen. Innovation i de naturressource baserede industrier går på at udnytteressourcerne bedre ved bæredygtige fiskerimetoder og ved at udvikle til nye produkter og markeder, hvor en stadig større del af råvaren udnyttes, så virksomhedernefår enmere robust økonomisk basis. Potentialet i hele ”havmads”konceptet skal udnyttes. Udviklingen indenfor bioteknologisk udnyttelse af det marine råstof gives særlig opmærksomhed. Innovation går også på at finde alternativer til ressourceindustrierne, så der kan ske en diversificering i erhvervslivet og den stærke afhængighed af de naturressource baserede industrier reduceres. Her tænkes i sær udnyttelsen af den veluddannede befolkning inden for vækstindustrier som IT og genforskning. Dette skal opnås i en periode hvor konkurrencen fra centrale og internationale miljøer øges.

 

Gode erfaringer i den afsluttede programperiode med at lægge hovedvægten på at støtte direkte forbindelser mellem erhvervsvirksomheder i regionen vil blive fortsat. Dette har specielt betydning for de meget små virksomheder, der er så almindelige i regionen. Disse opnår mest ved direkte konkret samarbejde hvor deltagende parter tilvejebringer forskellige elementer i en samlet løsning. De meget små virksomheder har tit problemer med at benytte tilbud på mere overordnet niveau på grund af manglende tid og kapacitet. Brobygning mellem grundforskning, anvendt forskning og erhvervslivet kan illustreres med følgende figur.

 

I forsøgene på at udfylde “innovationskløften” er en af de store opgaver at knytte forbindelsen mellem erhvervsliv og forskningsmiljøer i en dynamisk proces. Forskningsmiljøerne i Grønland og Færøerne og delvis Island er relativt små. En opbygning baseret på kundskabscentre placeret centralt i områderne må derfor suppleres med aktiv sammenknytning ved IT-teknologi og netværk mellem forskningsmiljøerne i Nuuk, Reykjavík, Akureyri, Tórshavn, Tromsø, Trondhjem, Bergen og Stavanger. Derved kan der opnås en tilstrækkelig ”kritisk” masse af viden. Ved at opnå tæt forbindelse mellem disse miljøer sikres en hurtig og effektiv vidensspredning.

 

En anden væsentlig udfordring er at tilvejebringe et system i regionen for finansiering af innovative projekter.Først forprojektfinansiering med vilkårslånog “seed money”og siden“venture capital” finansiering før projekterne når den fase, hvor de kan finansieres med mere konventionelle finansieringskilder. Her er det indledte samarbejde med Vestnordenfonden af væsentlig betydning. Samarbejde mellem mellem finansieringsinstitutter og næringsfremmeinstitutioneri de fire lande må også udvikles. Mulig forbindelse til Nordisk Industrifond og evt. andre nordiske institutioner må forbedres.

Strategi:

Hvordan når NORA sine mål i næste programperiode

Innovation bygger på entreprenører med gode idéer. Gode idéer fødes hver dag, men det er afgørende for deres videre skæbne om der er nogen redskaber til stede. NORA kan levere nogle af de redskaber der skal til, andre må tilvejebringes af NORAs partnere før en idé er kommet til det stadium, hvor det kan finansieres med venturekapital eller almindelig risikokapital. NORA vil være behjælpelig med at bringe idéer gennem første fase, hvor NORA kan støtte med startfinansiering, til de senere faser i en íde's livshistorie. En af de væsentlige partnere vil være Vestnordenfonden og udnyttelse af de muligheder fonden har.

 

NORA vil i den kommende periode fortsat lægge vægt på, at ejerskabet til udviklingsprojekterne ligger hos virksomhederne, at der er tale om samarbejder, hvor virksomhedernes behov er de afgørende. Projekternes muligheder for at gå videre til en fase med finansiering på almindelige markedsbetingelser vil fortsat spille en stor rolle. Dette er nødvendigt hvis der skal komme ægte erhvervsudvikling ud af det.. Det må som hovedregel være virksomhederne, der inddrager udviklings- og forskningsmiljøer i denne proces ikke omvendt. NORAs virkemidler er knyttet til disse forhold.

 

 

Følgende instrumenter kan komme på tale

 

Med de store afstande som findes i NORA-området, er e-mail, videokonferencer og lignende nødvendige og gode hjælpemidler. Men i nogen grad må bedrifter fra området træffes. NORA kan bidrage til at samle bedrifter der har et potentiale for at samarbejde, udnytte eksisterende og skabe arenaer for å få en fælles dialog. Det kan være alt fra konferenser oginformationsmøderarrangeret av NORA selv eller i samarbejde med andre, søgning efter partnere ogstøtte til fælles projektudvikling og lignende.

 

 

NORAs idégrundlag

NORA ønsker at servicere erhvervsvirksomheder ved at udnytte bestående og skabe nye arenaer, hvor virksomhederne møder hinanden, samt udviklings-, kompetence- og forskningsmiljøerne i regionen. En grundlæggende tanke er at gøre erhvervsvirksomhederne mere kompetente til at udnyttemulighederne i den nye økonomi.

 

 

NORAs kærnekompetence

Viden om virksomheder, kompetence-, udviklings- og forskningsmiljøer i de 4 lande og deres nærområder og i det nordiske samarbejde. Kompetence i projekttilrettelæggelse og -opfølgning. Denne kompetence ligger både i sekretariaterne og i den faglig-tekniske Komité for NORA, der udpeges af de 4 landes regeringer og landsstyrer.

 

 

NORAs identitet og samarbejdsdimension

NORA harmuligheden for at understrege en særlige nordisk dimension i det grænseregionale samarbejde. At støtte projekter der - på et biologisk og økonomisk bæredygtigt grundlag - øger den økonomiske bæreevne i regionen, for at kunne stå sig i konkurrencen medstærkere miljøer i mere befolkningsrige dele af verden. De fulde menneskelige, naturbaserede og økonomiske ressourcer i regionen skal have muligheder for at komme til udfoldelse. Den kulturelle identitet og den fælles historie i Nordisk Atlantregion er densamlende kraft, der understøtter den nordiske målsætning for samarbejdet.

 

NORA bør samtidig kunne spille en mere fremtrædende rolle i den nordlige dimension som brobygger til samarbejdet i Arktis, og med de Britiske atlanterhavsøer og Skotland.

 

Satsningsområder 2001-2006

I det første strategiprogram for 1996-1999 var der udvalgt 5 satsningsområder, defineret som bestemte sektorer i erhvervslivet. Der var desuden åbnet for, at der skulle være en jævn fordeling mellem indsendte ansøgninger og projektet initieret af NORA selv.

 

Den ene eksterne evaluator har set på dette problem og hans vurdering er lagt til grund for den videre behandling i NORA.

 

Ud fra dette vil NORA ikke låse sig fast til bestemte erhvervssektorer i den kommende strategiperiode 2001-2006, men vurdere ansøgninger og initiativer ud fra kriterierne innovation, samarbejde og erhvervsudvikling generelt.I de årlige handlingsplaner vil komitéen sætte fokus på bestemteområder.

 

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 1996
År godkjent: 1996
År oppstarta: 1996
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Færøyene, Grønland, Island og Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal. Sogn og Fjordane), Nord-Norge
Kode og nøkkelord:
NORA

Satsingsområde

Ingen registrerte

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune