Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon

LAB: SAU SA


Forankring: LAB: SAU SA
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1987
Akronym:   
LAB: SAU SA
Tittel:
Laboratorium for: SAU SA - eit samvirke for berekraftig utvikling av sauenæringa og samfunnet
Regional dekning:
Noreg
Heimeside:
Bakgrunn, skildring og utfordringar:
Sauenæringa har lange tradisjonar i Norge, og har vore ei viktig næring for distrikta. Utfordringa for næringa i dag er fyrst og fremst knytt til økonomien, og spesielt prisen på sauekjøtet. Men, det finst mange utfordringar:
 1. Svak lønsemd
 2. Sentralisering
 3. Rekruttering
 4. Berekraft og omdøme
 5. Produkt og kvalitet
 6. osv

Men, også mange moglegheiter:
 1. Kjøtet er rikt på vitamin B12 og omega 3
 2. Nye produkt er lovande
 3. Nye marknader er lovande
 4. Meir berekraftig enn rykta tilseier
 5. osv
Strategi:
SAU AS vil arbeida systematisk og målretta for å nå måla
gjennom:
 1. Utviklingav produsentmiljø
 2. Utvikling av produsentar
 3. Utvikling av produkt
 4. Utvikling av verdikjeder
 5. Utvikling av marknader
 6. Utvikling av driftsmodellar
 7. Utvikling av infrastruktur
 8. Utvikling av politikk og rammer
 9. Andre?

SAU SA vil etablera prosessar og målhierarki etter mønster frå RUP Norge (www.rup.no), med satsingsområde, program og eventuelt delprogram, prosjekt og tiltak. Sjå døme på oppsettet på neste side.

Kvar utviklingsprosess vil som minimum ha ein prosessleiar
og ein prosessansvarleg. Medan næringsmåla vil bli knytt til satsingsområde, vil utviklinga av tiltak skje i prosjekt knytt til program og delprogram. RUP Norge kan bli brukt som styringsverktøy så lenge det eksisterer, eller til ein får eit nytt og betre verkty.

SAU SA vil søkje tverrsektorielle samarbeid, med både andre næringsaktørar, offentleg sektor, akademisk sektor og frivillig sektor. SAU SA vil vera aktiv for å få til FoU-prosjekt og internasjonalt samarbeid. God kommunikasjon med medlemene er ei prioritert oppgåve.
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2021
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Norge
Viken
Vestland
Kode og nøkkelord:

Satsingsområde

Driftsmodellar
Infrastruktur
Marknader
Politikk og rammer
Produktutvikling
Produsentmiljø og kompetanse
Rekruttering og utdanning
Samfunnsnytte og berekraft
Verdikjeder

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune