Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program

VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
763
Akronym:   
VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
Tittel:
Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Heimeside:
www.vestlandsraadet.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Samarbeidet starta opp i 2007 som eit samarbeide innan nye marine artar i oppdrett. Dette vart utvida til eit samarbeide innan marin næringsutviking frå 2014, og skifta då namn frå Vestlandsprogrammet til VestMarin.Vestlandsrådet utførte i 2004 ei analyse av status innan næringsutvikling av nye artar og offentlege verkemiddel. Denne bekrefta avgrensa tilgang til eigenkapital og at eksisterande virkemidel ikkje var tilpassa behovet for desse næringsaktørane.   I januar 2005 starta Vestlandsrådet arbeidet med å utvikle eit program for ei fylkesovergripande satsing på nye marine artar og forprosjektet til ”Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar” sett i gong hausten 2005. Vestlandsrådet gjorde vedtak om oppstart av Vestlands-programmet for nye oppdrettsartar i desember 2006. Vedtaket omfatta korleis arbeidet med gjennomføringa av programmet skal organiserast og tiltak knyta til arbeidet med finansierings-ordningar. Tiltak knyta til tre andre hovudtema vart handsama av Vestlandsrådet i mars 2007. Under arbeidet med gjennomføringa av Vestlandsprogrammet vert det lagt vekt på å involvere næringa. Ein søker også å spesifisere dei politiske problemstillingane innan fagfeltet og aktivt innarbeide planar for det politiske arbeidet i handlingsplanen. Vestlandsprogrammet omfattar artane torsk, kveite, blåskjel, kamskjel, flatøsters, kråkebolle og hummar. Vestlandsprogrammet vil ha eit langsiktig tidsperspektiv over 10-12 år. Rullering av strategi og handlingsplanar finn stad jamleg.
Strategi:
Satse systematisk på utvalte nye marine artar Utvikle betre, og ta i bruk eksisterande, finansieringsordningar Sikre oppbygging av kompetanse Stø opp under utvikling av effektive verktøy for arealplanlegging Gjennomføre eit effektivt påverknadsarbeid mot sentrale styresmaktar Tettare samarbeid med VRI Aktiv dialog med bedrifter og bedriftsnettverk innan nye marine artar Samhandling og samarbeid i virkemiddelapparatet Etablere internasjonal kontaktflate Implementering av eksisterande kunnskap i bedriftene
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vp-nye artar

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Økonomi i torskeoppdrett

Tiltak

Informasjonskonferansen i Bergen 14. februar 2009
Studentdeltaking på torskenettverksmøtet 2009

Meldingar

VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2010
Vestlandsprogrammet sett av midlar til post-harvest på blåskjel
Vestlandsprogrammet stør oppbygging av østersnæringa
Vestlandsprogrammet delfinansierer fire nye utviklingsprosjekt i 2009
11 søknadar til Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Årsrapport 2008 Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2009

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon
Sluttrapport Forprosjekt: Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet
Informasjonskonferanse for blåskjel 14/2 2009.
Studendeltagelse på torskenettverksmøtet 2009
Blue mussel farming - a comparison of the Norwegian and the Canadian industries
Vurdering av utvikling av nye artar i oppdrett og i bruk av offentlege verkemidlar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - finansieringsutfordringar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - nye artar
Vestlandsprogrammet - Strategiplan

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune