Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

VRI4 Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > VRI4 Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1863
Akronym:   
VRI4 Sogn og Fjordane
Tittel:
Rekruttering og mobilisering til FoU i Sogn og Fjordane 2017 - 2019
Heimeside:
https://www.facebook.com/vrisfj/?fref=ts

Bakgrunn og utfordringar
:
Kva vil vi oppnå gjennom regional satsing

I Sogn og Fjordane er satsinga forankra i Verdiskapingsplanen 2014-2015 og Regional planstrategi. Ved å mobilisera til meir forskingsbasert innovasjon, vil me oppnå auka berekraftig verdiskaping i bedrifter og fleire arbeidsplassar i fylket. Det skal i neste omgang føra til auka folketal, som er det overordna politiske målet.

Motivasjon og grunngjeving

Grunngjevinga for å satsa meir på mobilisering til forskingsbasert
innovasjon, er at det kan bidra til å løysa ut store verdiskapingspotensial i bedrifter i fylket. Me har mange bedrifter som treng hjelp for å kome i gang med forskingsbasert innovasjon. Trua på at dette prosjektet vil vera til hjelp og nytte er god motivasjon.

Det regionale innovasjonssystemet, utfordringar og moglegheiter

Innovasjonssystemet i Sogn og Fjordane er kjenneteikna av ein relativ stor og viktig offentlege sektor, og ein liten akademisk sektor (FoU og UiH) (Nesse og Skogseid 2014).

Bedrifter i Sogn og Fjordane er lite med i nasjonale og internasjonale FoU-prosjekt. Det gjeld både BIA-programmet, Skattefunn og EU-prosjekt. Statistikk frå RFF Vestlandet viser at det er like mange prosjekt frå offentleg sektor som frå privat sektor som ha fått støtte.

Utdanningsnivået i bedrifter i Sogn og Fjordane er noko lågare enn elles i landet. (VRI2 Innovasjonsprosjektet, publikasjon Jon Gunnar Nesse (HiSF) et.al), noko som kanskje kan forklara relativt lågare interesse for FoU i bedriftene enn i mange andre fylke.

Forskarprosjektet i VRI 2 viste at Sogn og Fjordane har mange samarbeidskonstellasjonar, og liten avstand til verkemiddelapparatet, som til IN, næringsavdelinga i fylkeskommunen, Forskingsrådet sin regionale representant, Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet), næringslivsaktørar og FoU-miljøa. Det gir rom for utveksling av idear og kunnskap som utgangspunkt for utviklingsprosjekt i bedrifter. Denne utvekslinga går også på tvers av nettverk og næringar av dei same grunnane.

Prioriteringar

Vi vil prioritera informasjon, rådgjeving, hjelp og økonomisk støtte til vekstbedrifter med FoU-potensiale i Sogn og Fjordane, innanfor fylgjande bransjar/næringar og tema.

• Fornybar energi 
• Landbruk 
• Reiseliv 
• Sjømatnæringar
• Kunnskapsnæringar (KIFT)

Prioriteringane er politisk forankra i Sogn og Fjordane sin verdiskapingsplan. Dette er næringar og tema som er viktige for fylket, som har vore det historisk, som me har spesielle føresetnader for, og som representerer berekraftige verdiskapingsmoglegheiter.

Dei generelle utfordringane er at me ynskjer auka vekst og fleire arbeidsplassar i desse næringane, eller unngå at tal arbeidsplassar går ned, som innanfor energibransjen.

For å få vekst og utvikling vil me at satsinga skal føra til fleire produktinnovasjonar. Det kan vera nye attraksjonar innan reiseliv, eller nye sortar og artar innan landbruk og sjømat. Innan fornybar energi har me satsingar på både bøljekraft og hydrogen. Det er ei stor og viktig utfordring å få fram dei gode idéane, som kan bli til nye produktinnovasjonar.

I dei prioriterte næringane finst mange problem og utfordringar. Miljøutfordringane kan vera store. Det kan vera problem med sjukdomar og skade på både produkt og produksjonsanlegg. Det kan vera problem knytt til råstoff og underleverandørar, og problem knytt til distribusjon og marknad. Det kan vera produksjonar med høg risiko og store variasjonar i produksjon, innkjøp og inntening. Det kan vera uttrygge arbeidsplassar og problem med å skaffa kompetanse. Det kan vera problem knytt til helse og trivsel på arbeidsplassen. Dette er døme på utfordingar som kan løysast med forskingsbasert innovasjon.

Sogn og Fjordane ynskjer å vera i front på det grøne skiftet. Vi ynskjer reine fjordar og fjell med rikt fiske- og dyreliv, vi ynskjer reine bygder og tettstader, med frisk luft og trivsel for alle. Me ynskjer rein, sunn og kortreist mat. Me ynskjer friske og sunne innbyggjar, etc..


Strategi:
VERKEMIDLANE

Verkemiddel 1: Kompetansemekling

Kompetansemeklarane skal informera om aktuelle FoU-støtteordningar og aktuelle FoU-miljø, og drive rådgjeving til bedrifter på ein ikkje konkurransevridande måte. Fylkeskommunen har lyst ut oppdrag, som offentleg innkjøp, men vil også sjå på andre måtar.


Verkemiddel 2: FoU-startpakke      => gå til utlysing

Utlysing til bedrifter. Inntil kr 140.000 som bagatellmessig støtte.

Vi trur at det er mogleg å få fleire bedrifter til å ta i bruk forsking, om vi tilbyr bedriftene hjelp, motiverer og driv aktiv rekruttering saman med mobiliseringsarbeidet. Derfor ynskjer vi å utvikle og ta i bruk dette verkemiddelet, som er ein liten rekrutteringspakke.

Prosessleiing: Inntil kr 40.000. Støtte til prosjektleiar til å leia FoU-prosjektet (innovasjonsprosessen), trinn A, B, C, D (figuren). Innovasjonsprosessleiaren kan gjennomføre alle analysane sjølve, eller nytte andre kompetente. Bedrifta bestemmer kven som skal vera innovasjonsprosessleiar.

Trinn 1: Driftsanalyse og mål: Inntil kr 25.000. Skal her få definert alle trendar og mål, for å få fram GAP mellom mål og trend = ambisjonar. Analysane seier noko om FoU-potensialet.

Trinn 2: Problemanalyse: Inntil kr 25.000. Skal her finna kva problem som er avgransande faktorar i høve måloppnåing. det kan vera produktet, teknologi eller anna.

Trinn 3: Idéskaping:  Inntil kr 25.000. Skal her finne forslag (idéar) på moglege løysingar på problema. 

Trinn 3: Idé-analyse: Inntil kr 25.000. Analyse av idéane med omsyn på marknad, teknologi, forretningsplan, etc.. Skal finne trong for tekknologi og FoU. 

Trinn 4: Organisering av FoU-prosjekt: Restmidlane av kr 140.000 kan nyttast til å førebu neste trinn i innovasjonsprosessen.VRI4 Sogn og Fjordane modellen (c)  for trinnvis innovasjon er generisk, og bør tilpassast dei einskilde prosessane


Verkemiddel 3: FoU-forprosjekt eller små FoU-prosjekt  => gå til utlysing

Høve til å søkja små FoU-prosjekt, av kategori forundersøkingar eller eksperimentell utvikling. Midlane er lyst ut via Forskingsrådet. Må ta kontakt med fylkeskommunen fyrst, for å få tilsend skjema. Send e-post til arne.monrad.johnsen@sfj.no 
VRI4 Sogn og Fjordane modellen (c)  for trinnvis innovasjon er generisk, og bør tilpassast dei einskilde prosessane


Verkemiddel 4: Nettverksmøte.
Opne møte mellom bedrifter, FoU-miljø og andre aktørar for å diskutera problemstillingar og moglege løysingar. Midlane blir disponert av arbeidsgruppa og kompetansemeklarane for dekka utgifter til møterom og servering.


Verkemiddel 5: Mobilitet eller utplassering.
Vi ynskjer å involvera studentar frå Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane, i næringsretta innovasjonsprosessar. Aktuelle aktivitetar kan vera kartlegging, observasjonar, analyse av verdiskapingspotensiale etc. Aktivitetane skal rettast mot målsetingane i VRI4. Høgskulen disponerar ei ramme basert på definerte vilkår.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Kontrakten mellom Forskingsrådet og Sogn og Fjordane fylkeskommune vart akseptert av prosjektansvarleg Jan Heggheim den 13. mars 2017.
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2016
År godkjent: 2017
År oppstarta: 2017
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vri4 vri4sf forregion
PROSJEKTLEIINGA

Jan Heggheim, prosjektansvar, Fylkesdirektør SF fylkeskommune, NKA

Arne Monrad Johnsen, prosjektleiar, SF fylkeskommune, NKA
Tlf: 41530978

SNARVEG UTLYSINGAR
1. FoU-startpakken
2. FoU-prosjekt og forundersøkingar

VRI4-VERKEMIDLANE
1. Kompetansemekling
2. FoU-startpakke
3. FoU-prosjekt
4. FoU-forundersøkingar
5. Studentmobilitet


KOMPETANSEMEKLARANE

Fornybar energi og reiseliv
Trond Haavik
Segel AS
Tlf: 90898370

Havbruk, sjømatnæringar og reiseliv
Paul Jacob Helgesen
Segel AS
Tlf: 48998383

Landbruk
Stein Harald Hjeltnes
Njøs Næringsutvikling AS
Tlf: 95734576ARBEIDSGRUPPA OG FOU-RÅDGJEVARANE

Dag Lothe
Forskingsrådet regionansvarleg. Tlf: 91380567

Ida Tidemann-Andersen
Forskar / EU-rådgjevar
Horizon 2020 – EU-nett SF, Vestlandsforsking
Mobil: +47 99787160


Ingvild Håvardstun Kjørrefjord,
Seniorrådgjevar H2020, IN. Tlf +47 45432824

Helge Hustveit, studentmobilitet, Høgskulen på Vestlandet. Tlf: 57676225

Program

a. VRI4 prosjekt
b. RFF Vestlandet
c. Skattefunn
d. Forskingsrådet
e. Horizon 2020 SMB
f. Horizon 2020
g. Interreg ol
h. Nærings PhD

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

EU-nett Sogn og Fjordane
VRI4 kompetansemeklarane på plass
VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
VRI4 - tilskot til FoU-prosjekt
VRI4 FoU-startpakke - tilskot

Aktivitetar

EU-nett inviterte til prosjektverkstad på Kaupanger
VRI4/FORREGION - prosjektleiarsamling 26-27. september
Konferanse om marin energi i Florø
FoU-workshop i Florø for aktørar i havbruksnæringa
VRI4 planleggingsmøte for hausten 2017
Kompetansemeklar på seminar med oppdrettsverksemder
Samling for kompetansemeklarar i Oslo
Kick-off for kompetansemeklarane
Møte mellom VRI4 og Forskingsrådet
VRI4 møte i arbeidsgruppa
Informasjonsmøte VRI4 på Høgskulen
VRI4 i programstyret Frukt og Grønt
VRI4 møte Gulen og Masfjorden Næringshage
Kompetansemeklarar kravspesifikasjon
Om kompetansemekling utlysing
VRI4 infomøte Vestlandsforsking
Om utlysing av rollar som kompetansemeklarar
Møte med økonomiavdelinga i fylkeskommunen

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune