Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde

VestMarin


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1358
Akronym:   
VestMarin
Tittel:
Vestlandssamarbeidet - marin satsing
Heimeside:
www.vestmarin.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Visjonen er å oppretthalde og styrke posisjonen til Vestlandet som leiande region innan marin sektor.

Hensikta med satsinga er samarbeid om å legge til rette for marin næringsutvikling innan havbruk, fiskeri, sjømat,  bioteknologi og nye marine artar.

I perioden 2007-2011 var samarbeidet kalla "Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar"

Strategi:

Satsinga er ein samarbeidsarena mellom deltakarane for å bidra til å effektivisere og forbetre kvaliteten på den næringspolitiske sakshandsaminga, koordinere informasjonsutveksling, kompetansebygging, profilering av næringa og virkemiddelbruk.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Vestlandsfylka
Kode og nøkkelord:
VestMarin, fiskeri, akvakultur, nye arter, bioteknologi

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Innovasjon i fiskeflåten

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Midlar til marine prosjekt frå VestMarin 2013
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Aktivitetar

Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Rapportar

Nøkkeltall Vestlandet 2017
Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter
Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet
Rapport - nokre vilkår for innovasjoner i fiskeflåten 2013

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune