Statusrapport for:


Prosjektet


Småskala reiselivsutbygging
(akronym)

Småskala reiselivsutbygging i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 949

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv i Sogn og Fjordane til 2010 > Småskala reiselivsutbygging

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 1991
År godkjent: 1992
År oppstarta: 1992
År avslutta: 1995

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
reiseliv, reiselivsf,

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Turisme var eit satsingsområde og ei inntektskjelde for mange gardsbruk kring 1990. Det var auka etterspørsel etter ferieopphald i frittliggande hytter og husvære. Gjestegranskingar viste at kundane etterspurde høgre kvalitet, og var meir miljøbevisste. Dette og meir til, var bakgrunnen for at dette prosjektet starta opp. Les meir om prosjektet i heftet, ved å lasta det ned (dokumentarkivet)STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:

19.06.08 Småskala reiselivsutbygging i Sogn og FjordaneDokumentarkiv:

reiselivutbygging.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Småskala reiselivsutbygging