Statusrapport for:


Tiltaket


EM i flugefiske
(akronym)

EM i flugefiske i Jølster
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 861

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2007 > EM i flugefiske

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2007
År godkjent: 2007
År oppstarta: 2007
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
opplevsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://www.effc.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

 

Søkjar (institusjon, organisasjon, etc..)

Reisemål Sunnfjord AS

Kontaktperson:

Tom Farsund

Adresse:

Postboks 133, 6801 Førde

Telefon:

57721950

E-post:

tom@sunnfjord.no

Internett (URL):

www.sunnfjord.no

Rolle

Namn

Bedrift, organisasjon, etc..

Adresse

Prosjektansvar

Marit Hjortung

Reisemål Sunnfjord as

Postboks 133, 6801 Førde

Prosjektleiar

Samme

 

 

Anna

Styringsgruppe: Prosjektleiar, Reiselivssjef Tom Farsund, Leiar i Jølster Jakt og Fiskelafg, Oddmund Støylen, leiar i Viksdalen Vilt og Fiskelag, Oddvin Nes, Leiar i Hestadgrend grunneigarlag, Per Kjeldstad, leiar i Huldefossen grunneigarlag, Terje Hagen.

 

 

 

Informert om søknad. Set X

Bedrift, organisasjon, etc..

Adresse

 

Sande Kro og Hotell AS

Sande

 

Nedrestrand Gard

Hestadgrend

 

Eldalstunet

Viksdalen

 

Jølstringen Kafe

Vassenden

 

Bondens Marked

Førde
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


Prosjektet søkte om kr 125.000 og fekk kr 125.000.

Det viktigaste om prosjektet, som går spesifikt på opplevingsnæringane, er:


Aurefiske
Vi har sidan 1998 jobba med innlandsfiske etter aure som ei opplevingsnæring. I dette arbeidet har vi brukt mange ”reiskapar” – arrangement er eitt av dei: Aurefiskefest i Sunnfjord vert i år arrangert for 9. gong.

Vi har arrangert eit uttal Landskampar, Noregscupar, Noregsmeisterskap og eit VM for juniorar. Dette skal no ”kronast” med eit EM for seniorar. 

Vi ser og at det gjev resultat: Norsk Fiskesenter på Vassenden tilbyr høgkvalitets flugefiske for grupper. Dei tilhøyrer Reisemål Sunnfjord si ”gullrekke” i Jølster når vi arrangerer våre events.

Lokal mat på menyen 2007
Deltakarane som kjem skal ete lunsj rundt om hos verksemder i nærleiken av der dei fiskar. Dette er på følgande plassar:
·      Sande Kro og Hotell AS, Sande
·      Nedrestrand Gard, Hestadgrend
·      Eldalstunet, Viksdalen
·      Jølstringen Kafe, Vassenden
·      Bondens Marked, Førde.

I samarbeid med Bondens Marked har desse verksemdene gått inn i eit forpliktande samarbeid for å levere lunsj basert på lokale råvarer og tradisjon. Dei skal/har vore gjennom kursing, ma med Kari Støfringsdal og Hanne Frostad. Vi gjer dette tiltaket for å gje dei som kjem hit ei spesiell oppleving, samstundes brukar vi det til produktutvikling på matsida. Også tilreisande presse vil få oppleve maten.

Anna info EM
Grunneigarane får betaling for fiskekort og båtleige. Fire grunneigarar er medarrangørar av EM, og kan få inntekter av overskotet av arrangementet. Avtalen er 4/6 deler av overskotet. To klassar ved Mo og Jølster skal nytte arrangementet som prosjekt. Dei skal hjelpe til med førebuing og gjennomføring av arrangementet, mellom anna som kontrollørar under sjølve fiskekonkurransen. Det er ein føresetnad at dette skal honorerast med eit økonomisk bidrag til dekking av utgifter med prosjektet og ein skuletur etter fullført oppdrag. EM gjev eit unikt høve til marknadsføring av Sogn og Fjordane.

Pressestoff vert formidla til alle deltakande land, 20 nasjonar. Dette vil skje til lokale media, og ikkje minst til store nisjemagasin, som samla når ut til millionar av fiskeinteresserte europearar. Til arrangementet vil dei invitera journalistar frå nisjemagasin, men også reiselivsjournalistar generelt til arrangementet.

Det er bli laga ei eiga nettside for EM, for påmelding og anna informasjon. På denne sida vil det bli linkar til andre fisketilbod i Sogn og Fjordane. Sjå www.effc.no Det vil bli seremoniar og bankettar, og til desse vil det bli invitert ein god del gjester.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:

Formålet har vore fleirfoldig:

1. Utfordre  einskildaktørar til å lage komersielle produkt av aure.

2. Utfordre grunneigarlaga til å tilrettelegge for sportsfiske etter aure.

3. Utfordre aktørar i serveringsbransjen til å utvikle lunsjrettar for internasjonale ganar av lokale råvarer.

4. Bygge opp Sunnfjord sin ?CV? som det beste området i Norge for aurefiske.

5. Gjennomføring av EM i flugefiske, saman med marknadsføring og profilering av reiselivsbedrifter og opplevingsnæringar i fylket.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
a) Auka inntening. Inntening for serveringsverksemdene. Dette vil gje inntening i form av båtutleige og fiskekortsal.

b) For fleire av serveringsstadane er det ei ny erfaring å bli utfordra så konkret på å utvikle norske tradisjonsrettar for internasjonale ganar.


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:

28.08.07 EM i flugefiske på VestlandsrevyenAktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak EM i flugefiske