Statusrapport for:


Tiltaket


Opne landskap
(akronym)

Opne landskap
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 697

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006 > Opne landskap

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
År avslutta: 2008

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Naturarven, Næringslivet, Turistane

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
opplevsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=46685&amid=2038780


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Prosjekt Opne landskap

Prosjektleiar:
Liv Astrid Nordheim Kussli
Tlf: 57 72 32 54
Fax: 57 72 32 50
Mob: 48 02 98 36

E-post: liv-astrid.norheim@fmsf.no

Adressa:
Landbruksavdelinga
Postboks 14
6801 FørdeBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Program opplevingsnæringar har ytt kr 250.000 til prosjektet opne landskap i regi av FMLA i 2006.
 
Føremålet med Opne landskap (2005 – 2008) var å kartleggja og samordna dagens virkemiddel mot attgroing, og å utarbeida og koma med framlegg om nye virkemiddel mot attgroing.
 
Virkemiddel som det her var snakk om var m.a. tilskotsordningar i landbruket, samarbeidsmodellar mellom vegvesen, reiseliv og landbruk, haldningsskapande arbeid og konkrete tiltak mot attgroing.STRATEGI

I Opne landskap har me hatt fylgjande tre hovudinnfallsvinklar med hovudtyngd på dei to første: utsiktsrydding langs veg, ope landskap gjennom aktiv landbruksdrift og opne stiar og ferdselsvegar.

Metodeutprøving på landskapspleie, produsentrådgjeving og kunnskapsformidling om skjøtsel av kulturlandskapet gjennom foredrag, nettartiklar, informasjonsmateriale og kurs har vore sentrale oppgåver i prosjektet si satsing.MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:
Artiklar, rapportar og rettleiingshefte som er utarbeidd av Opne landskap, samt anna relatert informasjon, ligg på Fylkesmannen si heimeside under landbruk, under Ope landskap/skjøtselstiltak.
 
Nokre tal og fakta frå arbeidet i Opne landskap
Framtidsutsikter for ope kulturlandskap
Noreg og Vestlandet har eit verdskjent landskap, men dette landskapet er i sterk attgroing. Viss Fosnes 2 Stryn me ikkje jobbar målretta mot attgroinga og legg til rette for eit aktivt og levande landbruk, ser me snart ikkje fjorden, fjella, breane og kulturlandskapet for berre tre.

Dersom Vestlandet også i framtida skal lokka turistar til regionen, er det heilt avgjerande med ein aktiv og samordna virkemiddelbruk som også i framtida sikrar eit ope og variert kulturlandskap her i vest.

Eit velhalde kulturlandskap på Vestlandet vil vera viktig for både fastbuande og for å få turistar inn til landet, og med reiselivsnæringa som Noregs størst veksande næring, bør det vera av stor nasjonal, økonomisk interesse. 

 
Sau og lam i GunvordalFor å kunna hindra attgroing og halda kulturlandskapet ope og velstelt, er det heilt avgjerande med eit aktivt og oppegåande landbruk, og då særskilt landbruksproduksjon basert på beitedyr.

Det er landbruket som er grunneigarane av dei store areala i landskapet rundt oss, og beitedyra er dei viktigaste landskapspleiarane våre. Gjennom husdyrhald vert innmarka beita og slått, kulturbeita og utmarka vert beita. Beitedyra held vegetasjonen og stiane i fjellet opne, og beitedyra er såleis også viktige med tanke på friluftslivsinteresser og vår mogelegheit til å nytta utmarka og fjellet som turterreng.

Mange raudlista plante-, insekt- og fugleartar er heilt avhengige av at landskapet vert slått og beita for at dei skal kunna eksistera.
(25.04.2008)PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:

02.12.08 Prosjekt Opne Landskap 2006-2008Dokumentarkiv:

Prosjekt Opne Landskap 2006-2008.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak Opne landskap