Statusrapport for:


Tiltaket


Survey jord- og klimakrav for vekstar
(akronym)

Presentasjon og diskusjon om jord- og klimakrav for ulike vekstar i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 374

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Naturgjevne tilhøve > Survey jord- og klimakrav for vekstar

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2001
År godkjent: 2002
År oppstarta: 2002
År avslutta: 2002

VEDTAK:


SEKTOR:
Naturarven, Næringslivet, Miljø

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane, Norge, Norway

KODE OG NØKKELORD:
bamadp2

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI

Det vart gjennomført 6 møte kringom i Sogn og Fjordane med tilsaman 200 dyrkarar.


MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak Survey jord- og klimakrav for vekstar