Statusrapport for:


Visjonen


LAB: SAU SA
(akronym)

Laboratorium for: SAU SA - eit samvirke for berekraftig utvikling av sauenæringa og samfunnet
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1987

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
LAB: SAU SA

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2021
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Norge
Viken
Vestland

KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Sauenæringa har lange tradisjonar i Norge, og har vore ei viktig næring for distrikta. Utfordringa for næringa i dag er fyrst og fremst knytt til økonomien, og spesielt prisen på sauekjøtet. Men, det finst mange utfordringar:
 1. Svak lønsemd
 2. Sentralisering
 3. Rekruttering
 4. Berekraft og omdøme
 5. Produkt og kvalitet
 6. osv

Men, også mange moglegheiter:
 1. Kjøtet er rikt på vitamin B12 og omega 3
 2. Nye produkt er lovande
 3. Nye marknader er lovande
 4. Meir berekraftig enn rykta tilseier
 5. osvSTRATEGI

SAU AS vil arbeida systematisk og målretta for å nå måla
gjennom:
 1. Utviklingav produsentmiljø
 2. Utvikling av produsentar
 3. Utvikling av produkt
 4. Utvikling av verdikjeder
 5. Utvikling av marknader
 6. Utvikling av driftsmodellar
 7. Utvikling av infrastruktur
 8. Utvikling av politikk og rammer
 9. Andre?

SAU SA vil etablera prosessar og målhierarki etter mønster frå RUP Norge (www.rup.no), med satsingsområde, program og eventuelt delprogram, prosjekt og tiltak. Sjå døme på oppsettet på neste side.

Kvar utviklingsprosess vil som minimum ha ein prosessleiar
og ein prosessansvarleg. Medan næringsmåla vil bli knytt til satsingsområde, vil utviklinga av tiltak skje i prosjekt knytt til program og delprogram. RUP Norge kan bli brukt som styringsverktøy så lenge det eksisterer, eller til ein får eit nytt og betre verkty.

SAU SA vil søkje tverrsektorielle samarbeid, med både andre næringsaktørar, offentleg sektor, akademisk sektor og frivillig sektor. SAU SA vil vera aktiv for å få til FoU-prosjekt og internasjonalt samarbeid. God kommunikasjon med medlemene er ei prioritert oppgåve.MÅL OG RESULTAT

MÅL:
A. Samfunnsmål
 1. Produksjon av god, trygg, rein og sunn mat
 2. Bruk av utmarksressursane og andre lokale ressursar
 3. Trygge, gode, attraktive og lønsame arbeidsplassar i distrikta
 4. Produksjon av miljøgode, som opne landskap og betre vilkår for friluftsliv
 5. Lokal verdiskaping og attraktive bygder og lokalsamfunn
 6. FN sine berekraftmål, lokalt og globalt
 7. Andre?

B. Mål for sauenæringa og medlemene i laget
 1. God økonomi for produsentane
 2. God dyrevelferd
 3. Gode, trygge, attraktive og berekraftige arbeidsplassar
 4. Andre?
SAU AS vil arbeide aktivt for å nå måla for sauenæringa og medlemene (B). Det vil i neste omgang bidra til samfunnsmåla (A). Samfunnsnytte og berekraft vil bli eit eige satsingsområde også.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Vi vil starta med å sjå på fylgjande økonomiske målparameter for produsentane, og definera SMART-mål etter kvart, når ein kjenner status:

 1. Omsetning
 2. Pris pr. kg
 3. ...


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Visjon LAB: SAU SA
    Satsingsområde Driftsmodellar
       Program Driftsbygningar
          Prosjekt Fetun
       Program Traktorprogrammet
          Prosjekt Doningen
    Satsingsområde Infrastruktur
    Satsingsområde Marknader
    Satsingsområde Politikk og rammer
    Satsingsområde Produktutvikling
       Program Matprogrammet
          Prosjekt 2018 Nye produkt i sau
             Tiltak Vitamin B12
          Prosjekt 2020 Får sous vide
             Tiltak Bekkalao
       Program Opplevingar
       Program Ullprogrammet
    Satsingsområde Produsentmiljø og kompetanse
    Satsingsområde Rekruttering og utdanning
    Satsingsområde Samfunnsnytte og berekraft
    Satsingsområde Verdikjeder