Statusrapport for:


Satsningsområdet


5. LOKOMOTIVET I SOGN
(akronym)

Regionsenteret Sogndal som utviklingslokomotiv i Sogn
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1986

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
LAB: Utfordrarbygda > 5. LOKOMOTIVET I SOGN

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2021
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Som regionsenter skal me tilby regionale funksjonar og vere pådrivar for regionalt utviklingsarbeid, fordi vekst og utvikling i heile Sogn også er viktig for utviklinga av Sogndal kommune.


STRATEGI

I planen er ført opp 5 mål som ein ynskjer å oppnå, som kan seiast å vera delmål, eller føresetnader eller strategiar, for å nå målet med Sogndalbygdi som lokomotiv for utviklinga i Sogn.

Strategiar for å nå lokomotivmålet:
  1. Sogndal bidreg sterkt til å løfte satsingar som kjem heile regionen til gode
  2. Saman med Sogn, ha ein tydeleg posisjon mot regionale og nasjonale myndigheiter
  3. Samferdsle- og kommunikasjonsprosjekt i regionen vert prioriterte og realiserte
  4. Eit sterkt og forpliktande strategisk og operativt samarbeid gjennom Sogn Regionråd
  5. Gjere Visit Sognefjord til ei regional drivkraft for distriktsvenleg reiselivsutvikling
Særleg viktige målgrupper for lokomotivet Sogndalbygdi:

Innspela til planen er sorterte under kvart delmål som forslag på kva ein kan gjera for å oppnå dei ulike delmåla.

Staten, ved DFØ, tilrår å etablera målgruppemål og arbeida vidare med dei respektive målgruppene og dei respektive tema som MÅLGRUPPEPROGRAM.

Eg ser føre meg at det må etablerast nokon "lokomotivprogram", men ikkje kva for nokon.

Kvart program må ha ein programleiar og ein programansvarleg, eit programstyre, rammer og føringar, og etablera dynamisk målstyring, i ein open database som RUP Norge. Då vil alle kunne sjå kva som skjer heile tida, saman med måloppnåing og ressursbruk.

Dei 25 innspela (resultata) til planen for dei ulike delmåla, må dei ulike programstyra sjå på som forslag på strategiar og tiltak som må vurderast som lekk i den dynamiske målstyringa.

For å vita kva som skal til, må kvart program definera mål og gjennomføra GAP-analysar, og gjennomføra SWOT-analysar eller problemanalysar, for kvart program, for å kunne utvikla rett tiltak, og/eller setje inn rett tiltak.

NB! Denne måten å arbeida på etterspør både kompetanse, FoU og internasjonalisering for å utvikla gode og innovative løysingar, og er omtalt som den mest motiverande arbeidsforma for kompetansearbeidskraft.

1.

Sogndal bidreg sterkt til å løfte satsingar som kjem heile regionen til gode

2.

Saman med Sogn, ha ein tydeleg posisjon mot regionale og nasjonale myndigheiter

3.

Samferdsle- og kommunikasjonsprosjekt i regionen vert prioriterte og realiserte

4.

Eit sterkt og forpliktande strategisk og operativt samarbeid gjennom Sogn Regionråd

5.

Gjere Visit Sognefjord til ei regional drivkraft for distriktsvenleg reiselivsutvikling

1.

Sogndal bidreg sterkt til å løfte satsingar som kjem heile regionen til gode

2.

Saman med Sogn, ha ein tydeleg posisjon mot regionale og nasjonale myndigheiter

3.

Samferdsle- og kommunikasjonsprosjekt i regionen vert prioriterte og realiserte

4.

Eit sterkt og forpliktande strategisk og operativt samarbeid gjennom Sogn Regionråd

5.

Gjere Visit Sognefjord til ei regional drivkraft for distriktsvenleg reiselivsutvikling

1.

Sogndal bidreg sterkt til å løfte satsingar som kjem heile regionen til gode

2.

Saman med Sogn, ha ein tydeleg posisjon mot regionale og nasjonale myndigheiter

3.

Samferdsle- og kommunikasjonsprosjekt i regionen vert prioriterte og realiserte

4.

Eit sterkt og forpliktande strategisk og operativt samarbeid gjennom Sogn Regionråd

5.

Gjere Visit Sognefjord til ei regional drivkraft for distriktsvenleg reiselivsutvikling
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde 5. LOKOMOTIVET I SOGN