Statusrapport for:


Satsningsområdet


1. OPPVEKST
(akronym)

Best på oppvekst
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1962

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
LAB: Utfordrarbygda > 1. OPPVEKST

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2021
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Dei som veks opp i Sogndal skal oppleve å vekse opp som trygge og aktive barn og unge med meistringsglede, vere rusta til å møte livet, ha mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å seie nei og mot til å ta eigne val.STRATEGI

I planen er ført opp 6 mål som ein ynskjer å oppnå, som kan seiast å vera delmål, eller føresetnader eller strategiar, for å nå oppvekstmålet, for målgruppene.

Strategiar for å nå oppvekstmålet:
  1. Koordinerte og tilgjengelege helse- og oppveksttenester for barn og unge
  2. Best mogleg føresetnader for utsette barn og unge
  3. Føregangskommune for barnehage- og skuleutvikling
  4. Eigna bustader for barnefamiliar i alle delar av kommunen
  5. Lokalsamfunn som innbyr til fritidsaktivitet og sosiale møte
  6. Gode overgangar frå ungdom til arbeidsliv
Under er definert nokre målgruppeprogram, og dei skal ta omsyn til desse startegiane som er aktuelle for kvar av dei.

Særleg viktige målgrupper for å nå oppvekstmålet:

Alle barn
Alle barn treng gode tenester, nærmiljø og fritidsaktivitetar

All ungdom
Alle ungdommar treng aktivitetar, møteplassar, mobilitet og tilpassa helsetenester

Utsette barn og unge
Barn og unge med sosiale, økonomiske eller helsemessige utfordringar har behov for god tilrettelegging for å ha best mogleg føresetnader for gode liv

Føresette
Godt fungerande familiar er grunnleggjande for god helse og trivsel hjå barn og unge, og fordi føresette er ein viktig samarbeidspart for å sikre gode kommunale tenester

Innspela til planen er sorterte under kvart delmål som forslag på kva ein kan gjera for å oppnå dei ulike delmåla.

Staten, ved DFØ, tilrår å etablera målgruppemål og arbeida vidare med dei respektive målgruppene og dei respektive tema som MÅLGRUPPEPROGRAM.

Eg ser føre meg 4 kommunale målgruppeprogram for oppvekst:

1. Program oppvekst - alle barn
2. Program oppvekst - alle ungdomar
3. Program oppvekst - utsette barn og ungdom
4. Program oppvekst - føresette

Kvart program må ha ein programleiar og ein programansvarleg, eit programstyre, rammer og føringar, og etablera dynamisk målstyring, i ein open database som RUP Norge. Då vil alle kunne sjå kva som skjer heile tida, saman med måloppnåing og ressursbruk.

Dei 42 innspela (resultata) til planen for dei ulike delmåla, må dei ulike programstyra sjå på som forslag på strategiar og tiltak som må vurderast som lekk i den dynamiske målstyringa.

For å vita kva som skal til, må kvart program definera mål og gjennomføra GAP-analysar, og gjennomføra SWOT-analysar eller problemanalysar, for kvart program, for å kunne utvikla rett tiltak, og/eller setje inn rett tiltak.

Mykje truleg vil det også bli behov for fleire delprogram under kvart program, som skal arbeida på same måten, som også vil krevje ressursar, t.d. eitt for kvar av dei gamle kommunane.

NB! Denne måten å arbeida på etterspør både kompetanse, FoU og internasjonalisering for å utvikla gode og innovative løysingar, og er omtalt som den mest motiverande arbeidsforma for kompetansearbeidskraft.

Koordinerte og tilgjengelege helse- og oppveksttenester for barn og unge

2.

Best mogleg føresetnader for utsette barn og unge

3.

Føregangskommune for barnehage- og skuleutvikling

4.

Eigna bustader for barnefamiliar i alle delar av kommunen

5.

Lokalsamfunn som innbyr til fritidsaktivitet og sosiale møte

6.

Gode overgangar frå ungdom til arbeidsliv
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Satsingsområde 1. OPPVEKST
    Program 1. Alle barn
    Program 2. All ungdom
    Program 3. Utsette barn og unge
    Program 4. Føresette