Statusrapport for:


Prosjektet


2016hp Hermetisert kjæledyrfor
(akronym)

Hermetisert kjæledyrfor basert på ferske restråvarer fra autolineflåten
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1874

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2016hp Hermetisert kjæledyrfor

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
År avslutta:

VEDTAK:
Styremøte RFF Vestlandet 2. juni 2016

SEKTOR:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Prosjektnr: 259170

Prosjektansvarleg:
Frøyanes AS
6750 Stadlandet

Prosjektleiar:
Fridrik Sigurdsson
INAQ AS
7462 Trondheim

Samarbeidspartnarar
INAQ AS
Matis ohf
Arctic Linefish as
Coop Vest SA
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Prosjektets hovedmål er å utvikle og utnytte restråstoff (avskjær, buklister o.l.) fra autolineflåten til hermetiserte produkter for kjæledyr, herunder utvikling av minimum 3 til 5 nye produkter og uttesting av disse.

Prosjektets hoved- og delmål innebærer råstoffanalyse, tekniske krav til fartøy og fabrikkutrustning, utvikling av prosessmetoder for optimal om bord produksjon, utvikling av nye produkter og uttesting av disse. En andel av restråstoffene fra hvitfisksektoren utnyttes ikke, ca.210 til 230.000 tonn pr.
år. Av dette utgjør slo, lever, rogn, rygger og avskjær fra hvitfisksektoren ca. 110.000 tonn.

I tillegg hoder ca. 90.000 tonn. Om bord MS Frøyanes antas det at tilgangen på restråstoff som hoder, slo, lever, rogn, rygger og avskjær er min. 1000 tonn pr år. Det meste av dette kastes på havet. Utnyttelse av restråvarer ca. 1.000 tonn til en pris fra fartøy på 15 kr/kg vil gi en økt inntekt på inntil 15 mil kr, som er over 30 % inntektsøkning. Det ligger derfor et stort potensial i økt foredling av restråvarer.

Prosjektets innovasjonsgrad er høy, da en ønsker å utnytte denne ressursen på en vesentlig bedre måte. Foredling av restråvarer fra autolineflåten har tradisjonelt vært synonymt med utnyttelse av lever og rogn i sesongen (vinterfiske).

Det er behov for økt kunnskap om utnyttelse av andre bestandsdeler som avskjær, buklister, hoder, innmat, ukurante fiskeslag, med fokus på helårlig
utnyttelse.


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Hovedmålet med prosjektet er å øke verdiskapningen i autolineflåten og bidra til kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av fersk restråstoff fra autolineflåten til anvendelse i 3 - 5 hermetiserte kjæledyr produkter produsert om bord i fartøyet. Økt foredlingsgrad, markedsdrevet innovasjon og prosess og produktutvikling basert på kunnskap og kompetanse et islandsk FoU miljø som er verdensledende, skal gi økt inntjening til deltakende bedrifter.

AP 1. Råstoffanalyse. Tilgang, mengde sammensetning. Analyse av restråvarer i forhold til sensorikkfysiske og kjemiske egenskaper som vannaktivitet, fettinnhold, vitaminer, proteiner, ensymer, lukt, smak etc.

AP 2. Prosessmetoder. Tekniske krav til fartøy. Fabrikkutrustning. Utvikling av prosessmetoder for produksjon av kvalitets kjæledyrprodukter.

AP 3. Produksjonsmetoder. Utvikle effektive produksjonsmetoder som baserer seg på resultat fra AP 1 og 2, for å kunne produsere ferdigvarer.

AP 4. Produktutvikling.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2016hp Hermetisert kjæledyrfor