Statusrapport for:


Delprogrammet


Måløy marine kompetansesenter
(akronym)

Måløy marine komptansesenter
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1869

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Måløy marine kompetansesenter

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2016
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Måløy vidaregåande skule har ei relativ ny bygningsmasse, og ligg samlokalisert med maritim Fagskule og Sikkerhetssenteret. Dette gjev også gode føresetningar for å vidareutvikle skulen som eit marint kompetansesenter. Ein kan m.a. tenkte seg at ein, i tillegg til utdanning innan vidaregåande opplæring for ungdom, også kan vere leverandør av kompetansehevande kurs for vaksne, nokre av desse i ein desentralisert modell og andre kanskje skreddarsydd for å kombinere utdanning med arbeid.Delprogrammet skal bidra til å vidareutvikle Måløy vgs. som eit marint kompetansesenter


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Mål: Utvikle Måløy Vidaregåande skule si rolle som marint kompetansesenterA1 Kartlegge kompetanse- og rekrutteringsbehovet i dei marine næringane i fylketA2 Planlegge tiltak som kan møte kompetansebehovetA3 Prioritere og gjennomføre tiltak

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Plan-delprogram-måløy marine kompetansesenter.docx
Referat møte 14.12.16 Måløy marine kompetansesenter.docx
SWOT analyse Måløy Marine kompetansesenter 14.12.16.docxORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprogram Måløy marine kompetansesenter