Statusrapport for:


Prosjektet


2015hp Samhandling for grønt skift
(akronym)

257073 Samhandling for grønt skift
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1859

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf KLIMA OG MILJØ > 2015hp Samhandling for grønt skift

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2014
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2016
År avslutta:

VEDTAK:
Styret i RFF Vestlandet løyvde inntil kr 3 mill i støtte den 17.12.2005

SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffv2015hp

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.sfj.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Prosjekt: 257073

Prosjektansvar: 
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Svein Arne Hoff
fylkesdirektør PSA

Prosjektleiar: 
Aall, Carlo
Vestlandsforsking
www.vestforsk.no

PARTNARAR

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Nils-Erling Yndesdal

KS Sogn og Fjordane
Olav Lunden

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Aart Verhage

Statens Vegvesen
Guro Dyngen
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Prosjektet fekk tildlet inntil kr 3 mill i støtte desember 2015

Hovudmål: Styrke kunnskapen om vilkår for og utvikle nye metodar for lokal klimaomstilling.

Delmål:
 1. Bringe fram ny kunnskap om kva typar omstilling som kan vere naudsynt å gjennomføre for særleg klimasårbare lokalsamfunn.
 2. Utvikle ein ny heilskapleg tilnærming til det lokale klimaarbeidet som knyter saman det å redusere klimagassutslepp, å redusere sårbarheita for klimatiltak, å redusere sårbarheita for eit tøffare klima og det ordinære arbeidet lokalt med samfunnsutvikling
 3. Utvikle ei ny tilnærming til handtering av klimausikkerheit i samfunnsutvikling og planlegging som går ut på å mestre heller enn å kontrollere usikkerheita.
 4. Utvikle nye arbeidsmetodar for å ta vare på og aktivisere lokal kunnskap som er viktig for det lokale klimaarbeidet.
 5. Utvikle ei ny samhandlingsbasert arbeidsform mellom lokale og overordna styresmakter for å styrke vilkåra for klimaomstilling av kommunane i Sogn og Fjordane.
 6. Utvikle ny kunnskap om kva det grøne skiftet kan innebere av nye perspektivSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Hovudmål: Styrke kunnskapen om vilkår for og utvikle nye metodar for lokal klimaomstilling.

Delmål:
 1. Bringe fram ny kunnskap om kva typar omstilling som kan vere naudsynt å gjennomføre for særleg klimasårbare lokalsamfunn.
 2. Utvikle ein ny heilskapleg tilnærming til det lokale klimaarbeidet som knyter saman det å redusere klimagassutslepp, å redusere sårbarheita for klimatiltak, å redusere sårbarheita for eit tøffare klima og det ordinære arbeidet lokalt med samfunnsutvikling
 3. Utvikle ei ny tilnærming til handtering av klimausikkerheit i samfunnsutvikling og planlegging som går ut på å mestre heller enn å kontrollere usikkerheita.
 4. Utvikle nye arbeidsmetodar for å ta vare på og aktivisere lokal kunnskap som er viktig for det lokale klimaarbeidet.
 5. Utvikle ei ny samhandlingsbasert arbeidsform mellom lokale og overordna styresmakter for å styrke vilkåra for klimaomstilling av kommunane i Sogn og Fjordane.
 6. Utvikle ny kunnskap om kva det grøne skiftet kan innebere av nye perspektiv


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2015hp Samhandling for grønt skift