Statusrapport for:


Prosjektet


Utviklingsavtale 2015
(akronym)

Utviklingsavtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking. 2015
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1847

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > Utviklingsavtale 2015

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:
Vedtak i Hovudutval for plan og næring 29/9 2015:

Fylkeskommunen løyver kr. 1 950 000 til utviklingsavtalen mellom Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og fylkeskommunen for 2015-2017.

Hovudutvalet ber om at det blir utarbeidd tilleggsavtale frå 2016 der ein har ei felles satsing mot Horisont 2020 med føremål å hente internasjonale forskingsmidlar.

SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane

KODE OG NØKKELORD:
vpsf25k

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Avtalen er underteikna av:
Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Merete Lunde, Vestlandsforsking
Erik Kyrkjebø, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Desse har overordna ansvar for arbeidet


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Fylkeskommunen har i to treårsperiodar finansiert ein utviklingsavtale med Vestlandsforsking og
Høgskulen i Sogn og Fjordane. Føremålet er å utvikle institusjonane på fagområde som også er
viktige for utviklingsarbeidet i fylket vårt.

"Utviklingsavtale 2015"  det samarbeidet som vert sett  i gang og som vert fullfinansiert for kommande 3-årsperiode.

Kunnskapsutvikling er eit viktig verkemiddel for regional utvikling. STRATEGI

Konkurransedyktige næringsmiljø er kjenneteikna av samhandling av høg kvalitet mellom kunnskapsmiljø, offentleg
forvaltning (verkemiddelapparatet) og bedrifter. Utviklingsavtalen bygger på ei slik felles forståing av kunnskapsutvikling og skal medverke til langsiktig kunnskapsbygging og –formidling
på område som er sentrale for Sogn og Fjordane.

Avtalen for 2015 inneheld desse arbeidsområda:
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Samarbeidsavtalane har vore forankra i arbeidet med regional utvikling i Sogn og Fjordane slik dette er prioritert i gjeldande regionale planar og ev. i arbeidet med utvikling av nye. Føremålet
har i tråd med dette også vore å medverke til institusjonsutvikling ved HiSF og VF.

Målet med avtalen inngått i 2015 er primært innretta mot ei målsetting om å styrke regional relevans innan FoU-aktiviteten. Avtalen er derfor sterkt knytt opp mot verdiskapingsplanen og
FoU-institusjonane som partnarar i dette arbeidet.MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Sjå dei einskilde delprosjekte


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Auka relevans av forskinga for Sogn og Fjordane

RESULTAT:
Sjå dei einskilde delprosjektePLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Status desember 2015:

Det viste seg at ein aktivitet (internasjonalisering) må utstå til avtalen for 2016 med von om at ein då får til ei samla tilstrekkeleg finansiering

I 2015 er det på grunnlag av godkjent arbeidsplan sett i gang 1 aktivitet:

Arbeidsplan for desse aktivitetane er venta sluttførde tidleg i januar 2016:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Sjå dei einskilde delprosjekte

KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
Sjå dei einskilde delprosjekte


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:FRAMDRIFT OG LÆRING:
Sjå dei einskilde delprosjekteØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:
Sogn og Fjordane fylkeskommunen løyver for 2015-avtalen
kr 1 950 000

Midlane er fordelt slik:
0-punkt analyse (satsinga kunnskap) kr 650 000
Resultatinformasjon kr 500 000
Internasjonalisering kr 600 000
Verktøykasse - innovative nettverk kr 200 000

Det er føresett delfinansiering frå VF og HiSF

Internasjonalisering vert først fullfinansiert i 2016.  

REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Utviklingsavtale 2015