Statusrapport for:


Prosjektet


Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode
(akronym)

Verdiskapingsplanen - utvikle god arbeidsmetode
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1841

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:
Næringsavdelinga har vedteke å setje arbeidet i gang
Sjå referat - e-post 4/10 med referat av møte 2/10. Her står det:

? Jan og Endre brukar aktiviteten beskriven i vedlegget som grunnlag for personalutvikling i NA. M.a. tema på avdelingsmøte.
? Det arbeidet som er skissert i vedlegget (150520 VSP - sjå dokumentarkivet) vert vidareutvikla av den som er ført opp som ansvarleg. Form teksten som ein arbeidsplan i rup.no (mentor Arne Monrad). Leiinga godkjenner den einskilde planen. Frist vart ikkje sett i møtet. Eg føreslår 30/10. Nytt framlegg 16/11
? Arne Monrad lagar ein plan for vidareutvikling av rup.no. Kalkuler arbeidet. Førebels ramme: kr 100.000
? Resultatinformasjon er lagt inn i utviklingsavtalen med VF og HiSF. Lars kallar Torbjørn Årethun inn til eit møte der også Dagfinn frå PSA vert invitert saman med dei som har koordinatoransvar og andre med ansvar for delaktivitetar i arbeidet med metodeutvikling.
? Gode møte i næringsforum. Ansvar: Lars
? Arbeidsformer i bransjesatsingane. Ansvar: Audun Erik (som ba om tid til å tenke over om han kan).
? Aktivitet kommunikasjon. Endre finn person som kan får tildelt ansvar


SEKTOR:
Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane

KODE OG NØKKELORD:
vpsf25

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.verdiskapingsplanen.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Er omtala i vedtaket som ligg til grunn for arbeidet


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Fylkeskommunen leiar partnarskapsarbeidet. Utfordringa er å ta denne rolla ved å legge grunnlag for effektivt arbeid både på leiarnivå og på operativt nivå.  STRATEGI

Strategien er å lære av praksis og utvikle felles språk (omgrep og metodikk) for arbeidet


MÅL OG RESULTAT

MÅL:
God arbeidsmetode i iverksettinga av verdiskapingsplanen er dokumentert gjennom denne sida i www.rup.no


Kvalitativt - nokre stikkord:MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Sjå delprosjekt og aktivitetar

FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Resultatorientert arbeid
Effektivt partnarskapsarbeid

RESULTAT:
Sjå delprosjekt og tiltak


PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Ikkje definert

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Sjå delprosjekt og tiltak

KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
Leiinga i næringsavdelinga

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:
Framdrift
God samhandling mellom dei ulike tiltaka og delprosjekta

FRAMDRIFT OG LÆRING:
Vert formulert seinare


ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Bakgrunnsinformasjon/150810_Sjekkliste for møtei NF.docx
Bakgrunnsinformasjon/Fagrapport-forprosjekt gjennomføringsevne.pdf
Bakgrunnsinformasjon/Forprosjekt gjennomføringsevne-vedlegg.pdf
Bakgrunnsinformasjon/FP Gjennomføringsevne Presentasjon200812.pptx
Bakgrunnsinformasjon/FP Gjennomføringsevne Presentasjon210211.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode
    Tiltak Næringsforum