Statusrapport for:


Prosjektet


Teknologicampus - forstudie - fase 1
(akronym)

Forstudie for mogeleg teknologisenter i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1840

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Teknologicampus - forstudie - fase 1

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
År avslutta:

VEDTAK:
Industristrategien vedteken i fylkestinget 13. oktober 2015

SEKTOR:
Næringslivet, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane

KODE OG NØKKELORD:
vpsf25k

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Ansvaret i forstudiefasen ligg hos Næringsavdelinga i fylkeskommunen

PA: Jan Heggheim
PL: Lars HustveitBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

I arbeidet med industristrategi vart det formulert ein strategi om å utvikle eit teknologisenter.  Bakgrunnen er eit ønske om å styrke
samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonar, forskingsinstitusjonar og næringslivet. Initiativet bygger også på ei erkjenning av at det er særleg viktig å forbetre denne kontakten med utgangspunkt i fagområdet teknologi.

STRATEGI

Første steg er ei forstudie.
Som del av forstudiet vart det gjennomført ein studietur 25-27/8 2015 (sjå dokumentarkivet)
Studieturen vert følgt opp med eit planlagt møte 30/10 2015 i Førde 
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Målet med forstudien er å avklare mulegheiter for å få til eit teknologicampus i Sogn og Fjordane med utgangspunkt i ressursar i Førde.

Fase 1 i forstudien handlar om

Det er gitt at målet formulert på dette stadiet må vere ope og at målet vert presisert etterkvart som arbeidet utviklar seg.
MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
--

FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Effekt:RESULTAT:
At eit forstudie "fase 2" vert sett i gang
PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Intensjonen er å setje i gang fase 2 i forstudien i desember 2015

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:
Felles målformulering og plan for fase 2 i forstudien vert lagt i dokumentarkivet når det er klartKOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:
I denne fasen:
Fylkeskommunen, Næringsavdelinga

SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:
--

FRAMDRIFT OG LÆRING:
Forstudien - fase 1 er tenkt avslutta i 2015


ØKONOMI:

BUDSJETT:


0FINANSIERING:


0REKNESKAP:
Ingen kostnader utanom at folk deltek med si tid.

Meldingar:
Aktivitetar:

03.12.15 Møte med Førde kommune 2. desember
15.10.15 Møte 30/10 2015 for å følgje opp studieturen om teknologicampusRapportar:
Dokumentarkiv:

151202_arealplanlegging Førde.pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150826_CampusHelgeland.pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150826_Mo industripark.pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150827_Bioressurser på nye måter .pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150827_Kuben - KKT.pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150827_Kuben.pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150827_Aas_presentasjon TTO.pdf
Dokumentasjon frå studietur august 2015/150828_oppsummering av STUDIETUR.docx
Oppfølging av studietur/151030 Teknologicampus_oppsummerande figur.pdf
Oppfølging av studietur/151030_Campusutvikling_HiSF.pdf
Oppfølging av studietur/151030_Fram Flora Teknologicampus.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt Teknologicampus - forstudie - fase 1